Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doops, naar den hemel; op eans is dat kind, dat hier misschien tamelijk ondeugend was, herschapen in een reinen engel; iiet andere kind heeft heidenen of ongeloovigen tot ouders, en is dus, volgens de voorstelling, buiten het genadeverbond; het gaat naar de hel; op eens is het, ondanks al zijn eenvoud en aanvalligheid, verstooten in den poel van vuur en sulfer, veroordeeld om tot in eeuwigheid met duivelen en goddeloozen gepijnigd te worden !

Welk eene afschuwelijke, godslasterlijke gedachte! En toch. dit moet volgeu uit de opvatting, dat de dood op eens ons herschept t zij in reine zaligen, 't zij in helbewoners, om dan tot in der eeuwen eeuwigheden zoo te blijven.

Die over deze dingen nadenkt, begint het te gevoelen, dat er hier iets hapert, en dat de heerschende meeningen op dat punt herziening noodig hebben.

Deze herziening nu is mogelijk, indien men de zoo verachte manifestatiëu van geesten door mediums wil laten gelden als middelen om iets te weten te komen van de waarheid aangaande 's menschen lot na den dood.

Naast de zalige en rampzalige zielen van menschen zijn er in de wereld der geesten nog, volgens de onder Israelieten en Chris tenen gangbare opvatting ook engelen en duivelen. Straks reeds wees ik er op, dat in den bijbel telkens van «engelen» gesproken wordt, en in het N. T ook van onreine geesten of «duivelen». In aansluiting aan enkele plaatsen in den bijbel is daarbij de voorstelling algemeen, dat God, lang voor dat Hij deze zichtbare, stoffelijke wereld en de menschen schiep, wezens geschapen heeft, die, geheel geestelijk van natuur, ook geen voortplanting en bloedverwantschap kennen, maar eens voor al, door de scheppingsdaad Gods in ontelbare menigte te gelijkertijd geschapen, nu ook tot in eeuwigheid allen voortbestaan, niet vermeerderd of verminderd in getal. Deze geestelijke wezeus of engelen zijn rein geschapen; doch een uit hun midden, Lucifer, een hooggeplaatste seraf, is, naar de opvatting, op zeker tijdstip tot zonde gekomen, door hoogmoed, en in zijn daarop volgenden val heeft hij, naar men gelooft, een groot deel der engelenwereld meegesleept, die nu met hem sedert dien tijd als «duivelen» gebannen zijn in den «poel van vuur en sulfer». Terwijl nu de engelen, naar geloofd wordt, op harpen God

Sluiten