Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaten overeind in bed. »0 moeder,»- riep de jongste haar toe, »het kiopding kan niet alleen hooren maar zien ook!"

Daarop vertelde zij, dat zij gezegd had: «Bokspoot, doe als ik.» Daarna had zij tweemaal in de handen geklapt, waarop twee slagen gevolgd waren, tëu telkens als zij dit herhaalde vielen er juist zooveel slagen, als zij keeren geklapt had. Daarop was zij op het idee gekomen niet te slaan, maar eenige malen te zwaaien met de handen; en zie, de geheimzinnige klopper herhaalde ook die bewegingen door evenzoo vele kloppen! Daarom riep zij: »Het kiopding kan niet alleen hooren maar ook zien.»

De moeder was verbaasd, dacht een oogenblik na, en zei toen: »Gij, die klopt, zijt gij een menscli ?« Geen antwoord volgde. »Zijt gij dan een geest?» vroeg zij weer. Nu regende het slagen.

Geheel ontroerd ging zij heen en riep eenige buren er bij, en weldra was op den laten avond hot slaapvertrek der meisjes gevuld met een gezelschap belangstellende onderzoekers. Een der aanwezigen kwam op het denkbeeld den onzichtbaren klopper te vragen om op de te stellen vragen te antwoorden door één slag voor «neen,» twee voor «onzeker» en drie voor »ja.» Ook sprak men af het alfabet af te zullen lezen, opdat door een klop bij de verlangde letter 'voorden zouden kunnen worden uitgespeld door den onzichtbaren klopper. Zoo was de eerste geregelde gemeenschap tussclien de beide werelden geopen(l. Nog dien zelfden avond vernam men door deze afspraken, dat de geest een afgestorvene was, een zekere Chari.ks IIosna, die als marskramer daar vermoord jen in den kelder begraven was; dat hij echter niet klopte om dit te vertellen, maar om de geboorte van cene nieuwe periode in de geschizdenis der wereld aan te kondigen.

Het nieuws van den «klopgeest» van Ilvdesville en zijne mededeelingen verspreidde zich weldra met ongelooflijke snelheid. Van alle zijden stroomden de nieuwsgierigen toe om met den onzichtbaren klopper gesprekken aan te knoopen. De familie Fox werd ten laatste hierdoor zoozeer bemoeilijkt, dat zij besloot er eeu eind aan te maken, door de beide meisjes, van wier tegenwoordigheid het kloppen afhankelijk scheen, weg te zenden. Zij vertrokken, en namen een tijdlang hun intrek bij hunne gehuwde zuster Lea te Rochester.

Sluiten