Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bleef nu rustig in het huis te Hydesville; doch ten huize van ue gehuwde zuster gingen de kloppingen voort, en werden weldra gevolgd door andere vreemde verschijnselen, als tafelbeweging, verplaatsing van voorwerpen, enz. Het bleek, dat niet slechts de geest Rosna, maar vele andere geesten zich oj>enbaarden; en ook, dat niet alleen de gezusters Fox, Margarethe en Kate, maar ook hunne zuster Lea, en nog vele andere personen geschikt waren om zulke manifestatiën te doen ontstaan. De geesten deelden mee, dat al zulke personen "mediums» waren, en dat er vele mediums waren onder de menschen. Ook deelden zij mee, dat de verschijnselen geinaklijker konden worden verkregen, wanneer eenige personen, liefst van beiderlei geslacht, zich rondom eene ronde tafel plaatsten met de handen op het tafelblad. Allicht was er dan een medium onder de aanzittenden, en de manifestatiën werden mogelijk.

Hiervan werden, zooals te begrijpen is, proeven genomen en met het meest verrassende resultaat. Het honden van zulk eene "zitting» of "séance» deed zeer spoedig, bijna in eiken kring, de tafelbeweging en de klopgeluiden ontstaan, terwijl ook andere mediamieke verschijnselen zich achtereenvolgens vertoonden.

Als een loopend vuur, als een nieuwtje verspreidde zich de "tafeldans» en «klopgeesterij», zooals men het noemde, door de geheele beschaafde wereld. Weldra was er nauwlijks een plaats te vinden in de beschaafde landen, waar niet een kring gevonden werd voor "tafeldans » Men ainuzeerde zich er mee; het was als een nieuw gezelschapsspel; en weinigen gaven er zich rekenschap van of zulk een zich met de geestenwereld in gemeenschap stellen wel goed was en of het ook gevaar opleverde.

Er waren echter velen onder hen, die er zich mee bezighielden, die niet geloofden, dat geesten er iets mee te maken hadden. Daargelaten de ineening van heil, die alles uit bedrog wilden verklaren, waren er al spoedig velen, die aan eene geheime electrische of magnetische kracht, aan sommige personen eigen, geloofden, en die de tafelbeweging en het kloppen daaruit wilden verklaren.

Doch de verschijnselen namen toe. In tal van kringen bleef het niet bij tafelbeweging en klopgeluiden. Al spoedig kwam de planchette in gebruik, een mahoniehouten klein tafeltje, rustende op twee wieletjes, die naar alle zijden draaien konden, en, als derde

Sluiten