Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan nog geacht worden een gevolg te zijn van een ziekelijke» tofstai'.d zijner zenuwen of van zijn lichaam. Maar dat die stuiptrekkingen in de liaud zulk een karakter hebben, dat die hand, met een potlood gewapeud, schrijft, en de inhoud van dat schrift dingen beval, aan den op deze wijze schrijvende onbekend, en toch juist, dit laat zich toch moeilijk uit «zenuwen» of «toevallen» verklaren!

Dat iemand visioenen heeft, en allerlei meent te hooren of te zien, dat door anderen niet gehoord of gezien wordt, kan verklaard worden als hallucinatie, vrucht eener ontstelde verbeelding, enz.: maar wanneer zulk een «ziener» dingeu beschrijft, die inderdaad blijken te bestaan, maar door hem niet op gewone wijze kunnen worden gezien, b. v. afw ezige, verledene of toekomstige dingen, dan kan dit moeilijk alleen uit verbeelding verklaard worden.

Over den aard der zich manifesteerende geesten kan men onzeker zijn, over het doel hunner manifestaties en het al of niet nuttige of geoorloofde er van in ineening verschillen, inaar dat inderdaad «geesten», d. w. z. denkende, redelijke wezens zich manifesteeren, het wordt door een groot aantal manifestaties onmiskenbaar bewezen. En wanneer inen nu eenmaal, op grond dier onoinstootelijke manifestaties, de mogelijkheid en realiteit der geestmanifestaties aangenomen heeft, dan is er verder geen reden ineer om die realiteit te betwijfelen in die gevallen, die op zich zelf genomen geen bewijs leveren kunnen.

Moeilijker is het de zekerheid te verkrijgen, dat die geesten inderdaad zijn wat zij beweren te zijn: menschen, die het stoffelijk lichaam afgelegd hebben. De ingewortelde meening, dat de zaligen den hemel niet zullen verlaten, omdat zij het te goed hebben, en de rampzaligen de hel niet mogen verlaten, en dat dus geesten, die hier op aarde komen, wel «booze geesten," ergo duivelen zijn moeten, maakt vele onderzoekers in het eerst in de hoogste mate achterdochtig. De minste vergissing, door geesten gemaakt is //bewijs,« dat het bedriegelijke geesten zijn. Hevige, vreemde bewegingen bij het medium worden voor «bezetenheid» gehouden, enz. Hij, die gereed staat den duivel tc betrappen in de manifestaties, zal niet licht overtuigd worden van de waarheid, dat het onze vrienden van de overzij des grafs zijn, die de manifestaties bewerken.

Maar als men onbevangen en onbevooroordeeld kennis neemt van alles, wat ons aangaande den aard eu het karakter der geesten

Sluiten