Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebied te onderzoeken, het moet eens zoover komen, dat de werkelijkheid der dingen sterker is dan alle vooroordeel, en de wofficiëele wetenschap* ook er toe komt de manifestatie!! als reëel te beschouwen.

En als het zoover eenmaal is gekomen, dan breekt een geheel nieuw tijdperk aan voor de wetenschap. Dan zal men elk gebied der wetenschap geheel gaan herzien; verouderde denkbeelden en theorieën, nu nog lieerscliend, zullen vallen, en eene algeheele hervorming zal 't gebied der wetenschap aangrijpen.

Dan zal de natuurkundige niet langer blijven hangen aan het stof, maar ook de onweegbare krachten onder zijne waarneming betrekken, en kennis vergaderen op het zoogenaamd methaphvsisch gebied.

Dan zal de. medicus rekening houden met de ziel en hare eigenschappen, en bij ziektetoestanden niet alleen aan lichamelijke verschijnselen denken; dan zal ook liet magnetisme algemeen als een heilzame kracht aangewend worden, en toestanden van mediuinniteit niet langer als waanzin behandeld worden.

Dan zal de jurist rekening houden met den invloed, door onreine geesten op zwakke personen uitgeoefend, en bij het beoordeelen van de schuld van misdadigers ook met de schuldigen der anderen wereld rekening te houden.

Dan zal de historicus niet langer alles in de geschiedenis, wat «wonder» of mirakel is of schijnt als onhistorisch loochenen, maar veel van wat nu als fabelen verworpen wordt weder van beteekenis achten voor de kennis van het verledene.

Dan z<il de theoloog niet langer zijn wetenschap bouwen op den wankelen grondslag van gezag, maar uitgaande van de ervaring op zielkundig gebied en van de feiten, door het Spiritualisme aan 't licht gebracht, den eenig wetenscliappelijken grondslag leggen voor zijne wetenschap, diender ervaring; en van daaruit de theologie reinigen van onjuiste en onhoudbare voorstellingen.

Daar de waarheid over de leugen, het licht over de duisternis muet zegevieren, en daar de zaak der waarheid de zaak Tan God is, zoo kan het niet anders of de toekomst van het Spiritualisme moet eene overwinnende zijn. Moge het nu nog verguisd en gesmaad worden, eens zullen de aardbewoners het zegenen als de gave Gods aan eene in stofvergodin» en ellende wegzinkende wereld.

Sluiten