Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BoYen de sfeer der rampzaligen en der duivelen bevindt zich de louteringsfeer, waar de ziei gereinigd kan worden van de nog aanklevende zonde, eer zij waardig bevonden wordt de sfeeren der reinheid en heiligheid binnen te gaan. En elk meusch, die niet hetzij geheel geheiligd en gereinigd, hetzij door de zonde geheel verontreinigd is, komt bij het sterven in die louteringswereld. En aangezien liet doel dier loutering redding is, zoo is eene voorbede voor die zielen volstrekt niet ongepast; en in dit opzicht is de Katholiek den Protestant vooruit. Terwijl de nog niet gelouterde en dus nog niet gezaligde ziel van een Protestant aan zich zeiven overgelaten is, en zijne protestantsche bloedverwanten het een gruwel zouden vinden voor hem te bidden, heeft de Katholiek, in de sfeeren der loutering komende, den troost, dat er op aarde voor hem gebeden wordt.

De wijze, waarop de zielen gelouterd worden, komt geheel overeen met hun bijzondereii toestand. Over het algemeen kan men zeggen, dat het geschiedt op dezelfde wijze als hier op aarde. Onderwijs, raadgeving, bezigheid, bestrijding der verzoeking enz, enz. zijn middelen tot loutering. Hulpvaardigheid, om anderen, ook nog in de loutering«feer, te helpen op den weg der loutering, schijnt eveneens een der middelen te zijn, die aangewend worden. En alles staat onder leiding van engelen, die allen zoeken op te leiden en te vormen voor den hemel. Het is eene heerlijke troost te weten, dat //de goede Herder het veilorene zoekt», nu evengoed als vroeger, en daar evengoed als hier. Wij kunnen, op grond van wat door de manifestaties aan het licht treedt, gelooven, dat de hemelsche sfeeren nog meer bevolkt worden door verlosten uit den Hadcs, of de sfeer der loutering, dan door verlosten van de aarde. Voortdurend voeren de engelen gelouterde zielen uit liet dal der schaduwen de hemelsche woningen binnen; en onder hen, die de woningen des lichts zijn binnen gegaan, is zeker het getal van hen, die uit »de groote verdrukking», uit de duisternis der louteringsfeeren kwamen, grooter dan van hen, die rechtstreeks terstond bij het sterven, de aarde met den hemel verwisselden.

Kn tot die sfeer der loutering komen uiet alleen de meeste afgestorvenen, die de aarde verlaten, maar ook die rampzaligen, die tot inkeer en berouw kwamen. Zooals de hemelsche sfeeren steeds

Sluiten