Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1274 Placcaet ende ordinancie des Conincx tegens die crijechluy den zoewel te peerde als te voete die hen uuyten leger ende crijechdienst absenteren, mitsgaders oick tegens de vagabonden ... Bruessel, M. van Hamont, 1572. 4to. cart., non rogné. f 5,-

Pas chez Knuttel.

1275. Vries, M. de, Nederlands bevrijding, 1572. Bnelle, 1872. J3vo. br.

1276. Scheltema, J., Vergelijking d. afschud,

in 1572 met die v. h. Pransche in 1813. Amst. 1813. 8vo. br. f u,

1573-74

1277 Alkmaar. — Brieven en andere bescheiden rakende het beleg van Alkmaar in 1573, naar de oorspronkelijke stukken uitg. d. J .1 de Gelder. Alkm. 1865. 8vo. br. t

Collection intéressante, cotttenant environ 90 lettres de Gmllaume X, Sonoy, F. v. d. Zevender, N. Ruichaver e. a.

1278. Eikelenberg, S., Alkmaar en zijne geschiedenissen (uitg.

d. G. Boomkamp). Rott. 1727. - Boonkamp, G., Alkmaar en deszelfs geschiedenissen uit de nagelaten papieren van is. Mkelenbera. Rott. 1727. 2 tom. 1 vol. Avec cartes, portr. et pl. 4to.

vél.° . • ^

Le second ouvrage est surtont d'intérët pour 1 histoire u siege.

1280 Hofdijk, W. J., Alcmaria victrix. Kronijk van Alkmaars

beleg in 1573. Alkm. 1873. Avec pl. 8vo. br. T

1281. Tour, J. C. du, Over de bevrijding der stad Alkmaar van

het beleg der Spanjaarden op 8 Oct. 1573. Alkm. löl'-_8v0br. ' '

1282 (Woude, C. van der) Kronijcke van Alcmaer met sijn

dorpen waarin . .. van de Kermers ende West-Vnessei oorlogen, ende de voornaemste geschiedenissen des selfs ... tot 1645. Alcm. 1645. 12mo. br. ' a'

1283. Mème ouvrage. Amst. 1725. pet. in-8vo. vél. ƒ 2,50

i284 Même ouvrage. Waarby gevoegt is P. J. Schagen,

Alckmaar-beleg. 2e druk. Amst. 1743. Avec 21 pl. gravees par A. Rademaker. 4to. dos de vél. '

1285. Même ouvrage. 's Grav. 1746. 4to. veau. f o,

1286 Ruvsch, A., Moederliefde en heldenmoed of de gevangenis op het slot 's Gravensteen, te Antwerpen. Oorspr., geschiedkundi0 tooneelspel in 3 bedrijven (1573). Uitgeg. ten voordeele van een op te rigten standbeeld voor M. A. de Ruyter. Vhssingen, !^ Avec musique (S. Samehtini „De watergeus ). 8vo. cart. f 2,o0

Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten