Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1552. Antwoordt op het tweede Refereyn by de overheerde Nederlantsche provintien aen Hollant gheschreven om haer met schoon-schijnende redenen enz. te bewegen vrede te maken met den Spangiaert. S. 1. ni d. (1598). 4to. br. f 7,50

Sar le titre une curieuse gravure satyrique, décrite chez Knuttel, no. 1041.

1553. Tractaet paraneticq. Dat is te segghen: Onderwijsinghe ofte vermaninghe. Int welcke wert gethoont.. . zeer warachtige historiën ... om te wederstaen het gewelt der Castillianen . .. door een Spaensch pelgrim ... nu overgheset door C. P. Boeyt. S. 1. 1598. Avec portr. gravé. 4to. cart. f 12,—

Histoire de conflits entre l'Espagne et le Portngal, attribuée au P. Jos. de Teixeira, dominicain portugais, un des plus ardents partisans du roi exilé Antonio de Portugal.

Knuttel, no. 1021.

1554. Copye van het transport gedaen by zyne Maj. (Filips II) (aen de Infante zijne oudtste dochter) van de Nederlanden. .. by ghevoecht de approbatie, agreatie ende den eedt van den Prince van Spaengien (later Filips III) enz. S. 1. 1598. 4to. br. f 3,50

Kuuttel, no. 1029.

1555. (Verheyden, W.), De jure belli Belgici adversus Philippum regem Hispaniarum oratio. Hagae Comitis, A. Henricus, 1598. 4to. cart. f 5.—

Cette édition pas chez Knuttel.

1556. Copie van het vonnisse by schepenen van Leyden... jeghens Peter Panne van Ypre, ter sake van de voorghenomen moordt ende assassinaet op ende jegens den persoon van sijn Excellentie .. . Gedruct naer texemplaer der stadt Leyden. S. 1. 1598. 4to. cart. Marqué de bibliothèque a la dernière page. f 3,50

Knuttel, no. 1036.

1557. Onderrichtinghe, Corte, dienende tot het maecken vande reductien vande jaercustingen tot gereede penningen, om dienvolgene te eysschen ende ontfangen den 40n penning op alle vercochte of vervreemde onroerende goeden volgende tplacaet der H.H. Staten van den xxij Decembris 1598. Met Aenhang. Gedruct opt Raedhuys der Stadt Leyden, 1599. 2 tom. 1 vol. 4to. cart. f 10,—

Pas chez Knuttel.

1599

1557(1. Secreet, Het, des conings van Spangien, achter-gelaten aan zijnen Zone Philips III, vervatende hoe hy hem reguleren sal nae zijns vaders doodt. U. h. Sp. S. 1. ni d. (1549). 4to. br. /"2,50

Knuttel, no. 1059.

1558. Copie van zekeren brief gheschreven by een van qualiteyt, aenden Abt N. tot Brussel. Ende van de donatie ofte cessie deiNederlanden, aen de Infante van Spaignen. S. 1. 1599. pet. in-4to. cart. f 5,—

Knuttel, no. 1105.

Mart. NijhoÖ', a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten