Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1596«. Ontdeckinghe, Een volcomen, van de Roomsche Leere in saecken van conspiratie ende Rebellye opgesocht uyt bondighe aenmerckinghe ... Hier is noch by gevoucht een naerder verclaringhe van sommighe stacken die in dit boecxken vervatet staen. Amst. 1606. 4to. br. f 2,50

Knnttel, no. 1329.

1597. Placcaet ende Ordonnantie ... soo opten cours van 't geit als opte politie ende discipline betreff. de munte ende muntslach. 's-Grav. 1606. 4to. br. ƒ1,50

1598. Placcaet ende Ordonnantie van die St. Generael, houdende de reductie van den cours van alle goude ende silvere penninge enz. op den voet van het Placcaet van 1606. 's-Grav. 1608. 4to. br. /"1>75

1607

1599. ]VL(orris)f 6., Een cleyn poetelick tractaet, betreflende des vreeds en oorloghs vruchten, waer inne een yeder... mach speuren... wat schade... d'oorloghe is veroorsaeckende ende... wat nut... eenen ... vrede medebrenght. By een verghadert door G. M. N. P. Ylissinghe, 1607. 4to. br. t 4,50

Knuttel, no. 1412.

1600. Tot de staten, steden ende inghesetene der Ver. Nederlanden, teghens de ongheregeltheden van het meestendeel der hopluyden ende bevelhebberen ... waerin ... te mercken is, dat wy .. . den vyandt.. . genoechsaem connen wederstaen. Door een liefhebber van 't vaderlandt. Leeuwarden, 1607. 4to. cart. f 5,—

Tradnction d'un pamphlet „Ad confoederatos ordines Belgas .... (Leenw. 1605). L'auteur (frison) traite sartout de l'organisation de rarmée, laquelle tonjours en róalité n'est pas si grande que sur papier.

Knuttel, no. 1309.

1601. Testament, Het, vande oorloghe, wordt hier vertelt,, Deur selden tiidt, zonder strijdt, in balladen ghestelt. S. 1. 1607. pet. in-8vo. br. f 3,50

Edition inconnue a Knuttel.

1602. Considérations d'estat, sur le traicté de la paix avec les sérénissimes Archiducz d'Autriche. Ms. de 1607 avec des notes par C. Rahlenbeck. Brux. 1869. 8vo. br. f 1,75

1603. Bataille de Gibraltar. — Bogaers, A., De togt van Heemskerk naar Gibraltar. S. 1. 1837. gr. in-8vo. toile, dor. s. tr. f 2,—

1604 . Copye van den Brieff geschreven van Capiteyn Lambert

(Heyndricxsz) aen... de ghecomm. Raden der Admiraliteyt binnen Rotterdam, inhoud, hoe de Hollantsche armade onder... Heemskerck heeft overwonnen ... voor Gibraltar. Delft, (1607). Avec gravure sur le titre. 4to. cart. Trés rare. f 15,—

Belation d'an des eapitains (datée da 10 mai 1607) de la glorieose bataille, chez Gibraltar oü Heemskerk remporta la victoire en moorant.

Knuttel, no. 1374.

Mart. Njjhoff, a La Have. — Catal. No. 358.

Sluiten