Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1631. Trèves de 12 ans. - Rohan, Hertogn Tan, discours over den treves vande Nederlanden met den Comnck v n Spangien, 1609. S. 1. 1639. 4to. cart. / » °

1632. Inhoudt des briefs van den Marckgrave Ernst van Brandenburg .. . ende Wolfgangh Wilhelm Pfaltsgrave aen spe t. K Majesteyt waer inne sy alle ghelegentheyt vanden handel int Lant van Cleve, Gulick, ende Bergh ■ .. weten laten. Mitsgaders dat wt desen handel soude moghen volghen so vei re den h. van Schonberg ende Graaf Johan Georg van Hogen Zollern etc. met haer saecken voortvaren ... Wt den Hooghd. brief. .. Nae de copye van Dusseldorp. (1609). 4to. cart. T <

Knuttel, no. 1635.

1633. Plancius, D., Redenstrijdt van de ketters gheen gheloove Ite houden, wt het Decreet van Constantz. Uyt den Latyne. Amst. 1609. Avec grav. sur bois sur le titre. 4to. br. / M»

1634. Verklaringhe van een monnincks-cap, hare cracht, macht, deucht ende virtuyten. Item een Ghedicht van t Bestandt.

Middelb. 1609. 4to. br. '

Knuttel, no. 1575.

1635. Arminius. - Bertius, P., Liick-oratie over de doot van J. Arminius, Doctor ende Professor derH- Theologie tot Leyden. De welcke bij hem is ghedaen in de Latijnsche tale XXII Oct. 1609 ende namaels verduyst (d. J. A. Corvinus.). Leyd.

1609. 4to. br. '

Knnttel, no. 1651.

1610

1636. Gulick. — Copie van sekeren brief geschreven in den leghel'

voor ... de stadt Gulick ende van 't groot ongheluck datter m 't optrecken nae de selve stadt ghebeurt is door t springhen van 24 waghenen met buspoeder. Daerby verscheyden nieuwicheden, soo uyt het keyerlijcke hof tot Prague, als oock uyt Ceulen gheschreven, hoe... de key' Maj. Gulick, Cleve ende Bergh beleent heeft... Delf, 1610. 4to. br. / ,

Knuttel, no. 1741.

1637 . Articulen, gheaccordeert aen den gouverneur, capitej n...

inwoonderen ende soldaten van Gulick, op 't overgeven derselver plaetse ende van Bredenbent. 's Grav. 1610. 4to. cart. f 2,5

Knnttel, no. 1745.

1638 . Articulen... gheaccordeert... aenden Gouverneur, Capi-

tevnen en... inwoonderen enz. van Gulick op t overgheven der selver plaetse ende van Bredenbent. Midtsg. een brief g eschreven wt het legher vant ghene inde beleghennghe de leste

Mart. Nijhoff, » La Have. — Catal. No. 358.

Sluiten