Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1700. Heirtocht met diversche batalien, gheschiet onder het beleyt Tanden ... grave van Mansveldt ende den ... Hertoch Christiaen van Bruynswyck. Breda, 1622. Avec gravure sur bois sur le titre. 4to. br. Sans la carte. ƒ 4,50

Knuttel, no. 3301.

1701. Gulick. — Zeitung, Warhaffte Newe, was massen die Vestung Gülich nach zimblich langwiriger Belegerung, endtlich mit Ihrer Excell. dem Marquisen Spinola etc. als Königl. Mayest. Burgund. Kriegsherrn General accordirt und sich verglichen. Neben Bericht was mussen selbige Besatzung den 3 Febr. auszgezogen. S. 1. 1622. 4to. br. ƒ5,—

1702. Discours, Politiicq, Over den welstandt van deze vereenichde provinciën nu wederomme met haren vyandt ghetreden zijnde in openbare oorloghe, ende of voor deselve de vrede of de oorloghe dienstigher is. Waer inne ... werden beantwooordt.. . vraeghpoincten die ... schijnen te raden tot vrede of bestandt... Met de middelen waer door wij onse vryheit sullen beschermen; bestaande insonderheit in het vorderen van de West-Indische Compagnie bij de Staten Generael eheoctroyeert. S. 1. 1622. 4to. d. veau. ƒ20,—

Asher, no. 91. Knuttel, no. 3358.

1703. Placcaet inghestelt op den name van Philippus II, Coninck van Hispanien, waer in.... zijnen tyrannischen aert ende moordadich voornemen teghen alle ware Christenen etc. Dordr. 1622. 4to. br. ƒ 2,50

1704. Placcaet vande... Staten Gen... inhoudende verbot dat gheene Jesuijten, Priesters ... in dese landen en sullen mogen kommen ofte verblijven .. . Vorder dat niemandt geene kinderen en sal vermogen ter schole te senden ... in eenighe steden ... onder 't gebiedt vanden Koningh van Spaengien in vyanden landen, enz. 's-Grav. 1622. 4to. br. ƒ 3,50

1705. Placcaet inhoudende verbodt dat geene Jesuiten, Priesters ... in dese landen sullen mogen comen ofte verblijven, etc. Vorder dat.. . niemant. .. geen kinderen sal (mogen) ter schoole senden. 's-Grav. 1649. 4to. br. ƒ 3,50

Aütre texte que la num. précédent.

1623

1706. Conspiration contre Maurice. — 't Conspiratius collegie,

verclaert den moordt ende brandt, ontsteken in Hollant. S. 1. (c. 1623). Avec 6 gravures sur le titre, représentant la conspiration et 1'exécution des conspirateurs. 4to. br. ƒ 10,— Knntte), no. 3459.

Mart. Nijlioff, a La Have. — Catal. No. 358.

12

Sluiten