Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1718. (Borre, A. V. d.)> Christelijcke ende vriendelijcke vermaninge aen alle afgedwaelde remonstrants gesinde om weder te keeren tot de gemeenschap ende eenigheyt met de Gereformeerde Kereken, van de welcke sy tot dese droeve scheuringe vervoert zijn ... Amst. 1623. 4to. br. ƒ4,50

Knuttel, no. 3467.

1719 . Même ouvrage. 3e editie. Amst. 1623. 4to. br. ƒ 4,50

Knuttel, no. 3469a.

1720. Trigland, J., Korte aenmerckinghe op het ootmoedigh vertooch ... der remonstr. predikanten 28 Martii laestleden aen de Staten-Generael enz. aldus bysonder ghedruckt ten dienste dergenen die de eerste editie van de Vermaninge aen de remonstr. gesinde hebbende, deze kenmerckinghe daerby begheeren te voeghen. Amst. 1623. 4to. br. Léyrrement taché d'eau. f 2,50

Knuttel, no. 3469.

1721. (Praevostius, S.), Nymeegsch accoort, ofte bedenckinghen over de vereeniginghe tusschen de ghedeputeerden des Gelderschen synode ende de afghesette predicanten van Nymeghen beraemt. Waer by komt een verghelijckinghe der leere in de X Geldersche positien begrepen, met de leere des synodi van Dordrecht, etc. S. 1. 1623. 4to. br. * ƒ3,50

Knuttel, no. 3491.

1722. Progres ofte voortganck van de conquesten ghedaen by den Koninck van Spangnien ende 'thuys van Oostenrijck in Duytschlandt, Switserlandt, in de Grisons, Italien, ende de Frontieren van Franckrijck na de doodt van Hendrick de Groote. 's Grav. 1623. 4to. cart. ƒ 3,50

Knuttel, no. 3400.

1625

1723. Bogerman, J., Het christ. overlijden van... Mauritius van Nassau etc. Leyd. 1625. Róimpression. 's Grav. 1841. 8vo. cart. ƒ 0,75

1724. Verbaal van de ambassade van Aerssen, Joachimi en Burmania naar Engeland, 1625. Utr. 1867. gr. in-8vo. br. (ƒ1,90) f 1,—

Traite des négotiations d'un traité de proteetion mutuelle.

1725. Verbaal van de ambassade van Gaspar van Vosbergen bij den Koning van Denemarken, den Neder-Saxischen Kreits en den Koning van Zweden, 1625. Utr. 1867. 8vo. br. (ƒ2,30) ƒ1,—

'J'raité des negociations d'nn traité contre 1'emperenr et le roi d'Espagne au commencement de la guerre de trente ans.

1726. Victoria que ha alcansatjo Su Altesa Dona Isabel, y su armada contra los enemigos rebeldes de Olanda, y Ingleses, y relacion del naufragio que los enemigos an tenido en los baneos de Flandes, con la perdida de otros muchos navios en la costa de Dunquerque. Barcelona, 1625. 4to. cart. Rarissime. f 25, —

Pas chez Knuttel.

Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

12*

Sluiten