Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1734. Renovatie van 't placcaet van de munte van den 21en Juli) 1622, mette Ampliatie van dien. 's Grav. 1626. Avec plus. figg. 4to. br. ƒ3,50

1735. Sententie vande Cardinalen, Aertzbisschoppen en andere, die... op de kerckelijcke Vergaderinge gheweest zijn over seeckere sonder namen schandaleuse boecxkens. Ujttet Latijn, 's Grav. 1626. 4to. dos de vél. f 2,50

1736. Hornhovius, A., Remonstrantie aan ... Henrick Frederick, Prince van Orangien, de Staten Generael, de Staten van Utrecht, waerby vrede, rust. .. werden aenghepresen, ende middelen voorgheslaeghen omme de selve te bekomen. Leyden, 1626. 4to. br. ƒ2,50

L'auteur, devenu contra-remonstrant après la conspiration contre Maurice en 1623, propose de faciliter anx remonstrants 1'aceession a. 1'église réformé. Les Etats ont puni Hornhoven de suspension dans son emploi.

Knuttel, no. 3692.

1737 . Oordeel der professoren der H. Theologie tot Leyden van

seker boexken dat Anthonius Hornhovius heeft doen drueken ..., waerinne de professoren . .. aenwysen, hoe dwaes ende schadelijck zijn die middelen tot vrede, die Hornhovius voorslaet.. . Amst. 1626. 4to. br. ƒ 2,50

Knuttel, no. 3693.

1738. Hoogherbeets. — Tranen over de doodt van den eerwaerdighen vroomen.... Heere R. Hoogherbeets. S. 1. 1626. 4to. br. ƒ 2,—

Knuttel, no. 3706.

1739. Raedt, Spaenschen, om die geünieerde Provinciën, te water en te lande te benauwen, van alle neeringen ende welvaren te berooven, om soo voorts deselvevige weder onder de Spaensche tyrannije te brengen, 's Grav. 1626. 4to. br. f 2,50

Knuttel, no. 3682.

1742. Grol en hare belegering in 1627, uit H. Grotius getrokken. 3 plans, avec 9 pp. de texte orn. de figures, tirés de Blaeu, env. 1650. gr. in-fol. f 4,50

Grotius, Grollae obsidio voir no. 1758.

1628

1743. Amsterdam. — Ondersoeck der Amsterdamsche requesten tot verdedigingh der onschuldighe, ende onder-rechtingh der misleyde. S. 1. 1628. 4to. br. ƒ 1,50

1744. La Flotte d'Argent. — (Eibergen, Rutger), Swymel-klacht des Spaenschen conincks Philippi quarti, over het eerste verlies van sijn Silver-Vlote: waer mede dese landen, door Gods hulpe, verrijckt heeft den moedighen en manhaften zee-ridder, en generael Pieter Pietersen Heyn. Amst. 1629. 4to. cart. ƒ15,—

Asher, no. 120. Pas chez Knuttel.

Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten