Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende regieringhe onlancks tot Haerlem uytghegheven. Haerlem 1630. 4to. br. ' d'5U

Attribué a Joh. Wtenbogaert.

Knuttel, no. 4011. . , ,

Ajouté: Project (van de Stilstant van Wapenen) volgens de Kesolntie

van 19 Jan. 1630.

1774. Consultatie oft beraedt, hoe den oorlogh in 't Nederlandt best tot een goet eynde ghebraght sal werden ; waer inne verscheyde adviisen ende Sententien . .. worden voorghestelt. Wt de Latijnsche .. . tale overgeset door D. Bredan. Amst. 1630. Avec 11 portraits

grayés sur bois. 4to. br. ' '

Knuttel, no. 4030.

1775. Antwoordt ende wederlegginghe eenes briefs van Dominions Vensemius, ghesonden aen Ern. Casimir, Grave van Nassau, Gouvern. v. Vrieslandt. S. 1. 1630. 4to. br. ƒ 2,50

Knuttel, no. 4036.

1776. Extract, Cort, van 'tgheene de Kercken van Seelandt verricht hebben... nopende de beroerte tot. Amsterdam en elders, o. l. 1630. 4to. br. '

1777. Placcaet, teghens het inne'brengen vande tijeken, in vyanden Lande ghemaeckt. 's-Grav. 1630. 4to. br. / 1>

1631

1778. Verhael, Cort ende gheloofwaerdigh, van 'tghene in 't rescontre, tusschen de Armade des Conincksvan Spaengien... ende de oorloghsschepen ... der Vereen. Nederl. ... 12 ende 13 Sept. 1631 ghepasseert is. Midtsg. de lijste ende specificatie van de ghevanghens soo officieren, bootgesellen... Item chaloupeii, geschut... diemen daer inne van de Spaenschen verovert heeft. Amst. 1631. 4to. dos de vél. T 12,50

Knuttel, no. 4147.

1779. Gennep. — Verhael, Kort, wat gepasseert is aen des Koninghs van Spanjens zijde zedert het belegh van het Casteel van Cjennep, mitsg. de sterekte des selven ... hoe veel volx .. . daer in heeft gelegen, etc. S. 1. (1631). Avec 1 plan. 4to. br. ƒ4,—

1780. Pours, Jér. de, Religion et privileges ou démonstration que la guerre a esté commencée, continuée et maintenue par les Provinces Unies, conjointement pour la manutention de la religion et des privilèges. Middelbourgh, 1631. 4to. vél. ƒ6,

1781. Wellekomst, Blyde, vande vrome borgeren tot Nieupoort aen ... de ghevanghen remonstrantsche predicanten die ... van 't Huijs te Loevesteyn verlost... tot Nieupoort aangekomen... zijn. S. 1. (1631). 1 feuille fol. ƒ 3.j0

Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten