Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1632

1782. Maestricht. — Articulen gheaccordeert by den Prince van Oraignen aen die vande Geestelickbeydt ende Magistraet der Stadt Maestricht. La Haye, 1632. 4to. br. ƒ1,50

1783. Venlo. — Articulen by den Prince Orangien geaccordeert aende stadt Venlo. (A la fin:) Conditiën, gheaccordeert door den Prince van Orangien, aen den Commandeur van Venlo... S. 1. 1632. 4to. br. f 2,50

Knuttel, no. 4210.

1785. Copye van 't proces ende sententie tegens Joan Aventroot, die ghekomen is in Spangien in 't Hof van Madrid, om te spreken met den Koningh van liberteyt van conscientie, maer van de Inquisiti ghevanghen en nae Toledo ghebracht ende na seven maenden ghevangenis levendigh verbrant, 22 Mey 1632. üyt het Spaensch overgeset. Amst. 1634. 4to. br. ' f 5,—

Pas chez Knuttel.

1786. Remonstrantie bij den grave van Warfuse, Hooft van des Conings Financien ... aang. de rechtveerdighe oorsaecken ... van syn vertreck uyt... Brussel, ü. h. Fr. d. D. Bredan. Amst. 1632. 4to. br. ƒ 1,75

Knuttel, no. 4239.

1787. Extract uyt eenen brief, gheschreven bij een confident persoon uyten legher voor Maestricht, 29 Juny 1632. S. 1. 1632. 4to. br. f 3,50

Knuttel, no. 4241.

1788. Copye van seeckere missive... over het tracteren vande teghenwoordighe onderhandelinghe van bestant ofte pays. Waerinne... den oorspronc. fundament ende begin des oorloogs dezer landen... S. 1. 1632. 4to. br., n. r. f 4,50

Knuttel, no. 4256.

1633

1790. Ordonnantie des Coninghs op het generael reglement van sijne munte. Antw. 1633. 4to. br. f 2,50

1634

1791. Placcaet, resolutie... mitsg. ordre van verpachtinghe ende procederen ende instructien op 't collecteeren ende innen van de generale middelen van stadt Groeningen ende Ommelanden. Gron. 1634. 4to. vél. ƒ2,50

Mart. Nijlioff, a La Ilaye. — Catal. No. 358.

Sluiten