Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Idem van bet aecusatoire, 80. — Invloed van het kanonieke recht,

87. Noodzakelijkheid voor hervorming van het strafproces, 88. —

Enkele vragen betreffende het geheele proces, 90.— Jury of niet? 90.— Verdediging) 92. — Regeling er van in Frankrijk, 94. — In Duitschland, 95. — In ons land, 96. — Herziening gewenscht, 97. — De rechtsmiddelen, 98. — Kegeling van het vooronderzoek in Frankrijk, 101. — In Duitschland, 102. — In ons land, 105. — In welken zin herziening, 107. — Het eind- of hoofdonderzoek, 107. — Een korte schets van het gewone strafproces is gegeven, alvorens het militaire strafproces wordt onderzocht, 109.— Hoe dit onderzoek wordt gehouden, 110.

§ 2. De rechter 111

Eischen, waaraan de rechter moet voldoen: A. van zelfstandigheid, 111. — ü. van bekwaamheid, 112. — Organisatie van den militairen rechter in Frankrijk, 114. — In Duitschland, 116. — In ons land, 119. — Karakter van den militairen rechter, 125.— Onderzoek of de militaire rechter zelfstandig is, 126. — Tegenover het gezag, dat hem benoemt, 126. — Tegenover zijne medeleden van het college, 133. — Tegenover de justiciabelen, 137. — Voldoet de militaire rechter aan de eischen van bekwaamheid, a. wat de rechtskennis betreft? 138. — Pogingen om meer waarborgen voor zijne bekwaamheid te verkrijgen, 141. — b. Om zich de feiten juist voor te stellen ? 145. — e. Om den juisten rechtsregel te vinden en toe te passen? 146. —Resultaat van het onderzoek. 147.

§ 3. Der Gerichtsherr und seine Organe 148

Wie daaronder te verstaan ? 149. — De Gerichtsherr in Frankrijk, 149. — Zijn bevoegdheden, 150. — Kritiek op zijne positie, 152. — De Gerichtsherr in Duitschland, 154. — Zijne bevoegdheden, 155. — Kritiek op zijne positie, 158. — De Gerichtsherr in ons land, 161.— De taak over meerdere autoriteiten verdeeld, 161. — Zijne bevoegdheden en kritiek daarop, 162. — Organe des Gerichtsherrn in Frankrijk, 167. — Otficier de police judiciaire, 167. — Rapporteur, 168. — Commissaire du gouvernement, 170. — Het nieuwe ontwerp der Fransche regeering, 172. —Organe des Gerichtsherrn in Duitschland, 172. — Gerichtsoffiziere und Militarjustizbeamte, 173. — Untersuchungsführer, 174. — Vertreter der Anklage, 175. — Kritiek op hunne positie, 176. — Organe des Gerichtsherrn in ons land, 177.— Officieren-commissarissen, 178. — De auditeur-militair, 183.

§ 4. De beschuldigde en zijne verdediging 184

Noodzakelijkheid van een onafhankelijken, deskundigen verdediger

Sluiten