Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Montesquieu hier geldt „qu'il fallait éclairer les lois par 1'histoire." Ik zal dus in de Eerste Afdeeling nagaan, of er altijd eene afzonderlijke rechtspraak voor militairen heeft bestaan en, indien zij er was, om welke redenen.

Het militair recht heeft weinig beoefenaars, zoowel onder de rechtsgeleerden als onder de militairen. Eerstgenoemden vinden het tengevolge van de afzonderlijke militaire jurisdictie niet op hun weg liggen, behoudens enkelen, die door hunnen werkkring zich er mee moeten inlaten. Laatstgenoemden hebben een geheel ander terrein voor hunne studiën en laten zich slechts noodgedrongen ermee in, terwijl in de praktijk weinigen hunne diensten aan Themis praesteeren, ten minste voor zooveel de functie van rechter betreft.

Is de kennis van onze militaire wetgeving dus niet zeer groot, die omtrent vreemde militaire wetgevingen is zeer gering. Weliswaar zijn daarvoor goede redenen aan te voeren, maar bij eene beoordeeling van de vraag, of het militaire strafproces zal kunnen voldoen aan de eischen, welke men aan het moderne strafproces stelt, is het naar mijne meening noodig kennis van het militaire strafproces te bezitten. In de eerste plaats van het procesrecht, dat men wil hervormen, doch voor een ruimeren blik ook van dat van eenige andere staten. Daarom zal ik in de Tweede Afdeeling, tegelijk met een kritisch onderzoek omtrent de vraag, of het militair strafproces aan de eischen van het moderne strafproces voldoet, uiteenzetten, hoe de militaire wetgeving in dit opzicht in Frankrijk, Duitschland en ons land luidt.

In Frankrijk is, vooral door de Dreyfus-affaire, de aandacht op het militaire procesrecht gevestigd en zijn in de laatste jaren, zoowel van de zijde der Regeering als door anderen, tal van pogingen tot hervorming van het militaire strafproces aangewend. Bovendien sluit het Fransche militaire proces zeer nauw aan het daar geldende gewone strafproces aan. In Duitschland is in 1898 eene nieuwe Militarstrafgerichtsordnung tot stand gekomen, welke met 1 October van het volgend jaar in werking getreden is. De regeling in dezen militairen staat bij uitnemendheid is de jongste van Europa.

De omvang van dezen arbeid heeft mij verboden de militaire wetgeving van andere staten te behandelen. Immers deze uiteenzetting is niet het hoofddoel der Tweede Afdeeling. Dit is meer het

Sluiten