Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven óf ten deele het burgerrecht niet bezitten, tenzij men van eene voldoende rechtszekerheid en bestraffing van vergrijpen afziet. Wanneer daarentegen het geheele volk wordt geroepen om zijne onafhankelijkheid te verdedigen en zijne rechten te handhaven, kan de gewone rechter, zoo er strafbare feiten worden gepleegd, deze afdoen, want in dit geval vormen de militairen geen afzonderlijke organisatie in den staat. Natuurlijk, dat, wanneer de rechtspleging in handen van vele speciale rechters is, de jurisdictie over militairen ook bij eenen afzonderlijken rechter berust.

Daarnaast is de invloed van de samenstelling der legers niet dezelfde of men geworven of gepreste huursoldaten heelt dan wel militielegers of vrijwilligerskorpsen, voornamelijk doordat de discipline eene geheel andere is 1). Huursoldaten moeten door straf en soldij tot hun plicht gebracht worden, weshalve de wijze van berechting veel afdoet. Militielegers, of vrijwilligerskorpsen als de Engelsche volunteers, worden nog door andere middelen als hoop op loon en vrees voor straf tot hun plicht gebracht. Maar ook voor de huurlegers moet straf het ultimum remedium zijn: alle andere middelen tot handhaving der tucht en orde verdienen de voorkeur. Intusschen is het voor de rechtspleging van belang hoe het leger gevormd wordt.

Voor de beantwoording van de vraag, waarom er eene afzonderlijke rechtspraak voor militairen bestaat, is het derhalve noodzakelijk om de legervorming en de gewone rechtspleging na te gaan. Dit geldl natuurlijk ook voor het verleden. Nu is het niet uitgesloten, dat voor het bestaan van de militaire jurisdictie andere gronden worden aangevoerd als legervorming en rechtspleging. Ik zal dit nagaan en onderzoeken, in hoeverre deze gronden terecht worden aangevoerd, m. a. w. of zij het bestaan eener militaire rechtspraak al dan niet rechtvaardigen.

Naarmate de instelling van eene militaire jurisdictie op den

') Francis Laloë, Observations sur la compétence des conseils de guerre etc. blz. 127. «Tl est évident qu'au point de vue disciplinaire ou répressif, la condition du soldat doit être toute différente lorsque le service militaire a cessé d'être une profession choisie par los hommes au tempérament belliqueux ou un lourd impöt pesant sur la petite partie des jeunes gens, pour devenircomme maintenant en France, 1'accomplissement d'un devoir civique, obligatoire pour tous les citoyens.»

Sluiten