Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op militaire wijze georganiseerd: de bestuurders waren èn veldheeren èn rechters. Er was derhalve geen plaats voor een afzonderlijken militairen rechter. Te velde had de koning als veldheer een onbeperkt recht over leven en dood, maar dit was een tuchtrecht.

Uit de redevoering van Lvsias tegen Alcibiades is ons bekend, dat er in Athene eene uitvoerige wet aangaande de militaire misdrijven bestond '). Deze misdrijven konden, hetgeen met de legerformatie overeenstemt, niet anders dan te velde worden gepleegd. Andere, nu als zuiver militaire misdrijven beschouwd, zooals desertie, verraad, waren staatsvergrijpen en moesten als zoodanig met eene eisangelie 2) vervolgd worden. Al deze misdrijven werden eerst na afloop van de expeditie of van den veldtocht vervolgd. De militaire klachten door Platner 3) in het algemeen tot de „ Klagen wegen verabs&umter Bürgerpflichten" gebracht, werden bij de strategen ingediend. Het waren publieke klachten. Dat de strateeg als ambtenaar voorzitter van de rechtbank was, is in overeenstemming met de gewone rechtspleging. Hij was waarschijnlijk tegenwoordig geweest, toen het feit gepleegd werd en kon over de omstandigheden, waaronder dit gebeurd was, oordeelen. Aldus stond het ook met de gezworenen, die „als Augenzeugen von den Benehmen des Angeschuldigten atn genauesten unterrichtet sein mussten" om „ein sicheres auf die Kenntniss der Umstande gegründetes Urtheil zu fallen" 4). Ook bij enkele andere processen werden de gezworenen uit de ingewijden of deskundigen gekozen. De gang van het proces was dezelfde als in andere gevallen. Men kan hier derhalve van geen afzonderlijke militaire rechtspleging spreken, ook al weet men dat te velde de strategen in het algemeen een tuchtrecht hadden, dat zelfs de doodstraf toeliet. Immers de klachten werden eerst na den veldtocht, welke in den regel niet lang duurde, vervolgd.

Na 400 v. Ghr. werd dit anders. Aan een der strategen werd de

') Mf.ier und Schömaxx, t. a. p. I blz. 462 vlg. Vier klachten, wegens arr7f"iTEta, hicoTazia. (itcXm en a^iopn/ui, konden worden ingesteld en werden met atimie — eerloosverklaring — bedreigd.

■) Ken extra-ordinair proces voor het geheele volk of voor den Senaat te . voeren. Meier und Schömaxn, t. a. p. I blz. 314—332. 1'i.atnkr, t. a. p. I blz. 3öö vlg.

*) T. a. p. II blz. I>9.

4) Platner, t. a. p. II blz. 95.

Sluiten