Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangen waren niet altijd die van den staat of van de burgerij, want de soldaten waren boven alles dienaren des keizers. Dienaren, die hij had te ontzien, ook wanneer zij misdreven hadden. Ziedaar, waarom een forum privilegiatum voor het leger in 't leven geroepen werd ')• Augustus had de praefecti praetorio met de militaire rechtspraak belast, Diocletianus droeg haar op aan de magistri peditum et equitum, beter bekend als magistri militum ')• In het Westen waren er drie, waarvan een voor Gallie, in het Oosten vijf, waarvan twee — de praesentales — bij den keizer bleven en drie voor de grensprovinciën bestemd waren. Zij namen de plaats in van de vroegere legati imperatoris, maar hadden soms het bevel over meer dan twee legioenen. Onder hen stond de praefectus legionis — bij de ruiterij decurio genaamd —, die het oppergezag over alle officieren en soldaten van het legioen had en bij afwezigheid van den magister militum diens gezag en bevoegdheid kreeg. Hij was belast met de handhaving der krijgstucht en deed, wanneer een soldaat een strafbaar feit had gepleegd, dit zelf af of stelde het ter afdoening in handen van den tribunus militum :1). De magistri militum waren rechters in appel. Over de mindere vergrijpen oordeelden ook de centuriones, wanneer zij postcommandant waren ').

'I Geib ta i). blz. 505, «...wir finden von nun an (d. i. vanaf Constantun „,;N Groote) in unseren sammtlichen Nachtrichten das privileg.erte lorum der Soldaten faxt ohne Auxnahme anerkannt.» «Vin illustree counter zegt keizer valentinianus «et magistri peditum et equitum in provinciale* nullam penitus habeant potextatem, nee amplissima praefectura in militares virus..

Dit volgt uit een edict van Valentinianus van 365 n. Chr. zeer duidelijk: «. . . vel causae meritum vel personae qualitatem ad nos referat vel, si longius fuerimus, ad illustros viros praefectos praetorio sive tul magutros militum si

müitaris fuerit prrsona.» Cod. fheod. IX. II. 1.

3) In legatorum locum nunc illustros viros constat magistros militum substitutos a quibus non tantum binae legiones, sed etiam plnres numero gubernantur. 1'roprius autem judex erat praefectus legionis habens comitivam prnni ordims dignitatem, qui absente legato tamquam viearius ipsius potestaten maxuna.n retinebat. 'fribuni vel centuriones ceterique miUtes ejus praecepta servaba. . Si mik» crimen aliquod admisisset, auetoritate praefecti leg.onis deputabatur a tribuno ad poenam. Disciplinae ius et severitas, exerdtatio non ^

sed etiam legionariorum, praecepto ejus quotidie curabatur. vegetius, Uc militari, II. 9 (de officio praefecti legionis.)

4) Mommsen, Köiu. Strafrecht, blz. 314, noot 3 en 4.

Sluiten