Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukkelijk was daarin vermeld, dat ook. wanneer onder de hondsbanier werd uitgetrokken, de gewone plaatselijke rechter alleen competent was. Deze „Brief" bleef meer dan twee en een halve eeuw van kracht. Eerst in 1629 werd hij gewijzigd.

Het spreekl van zelf, dat tengevolge van de receptie van het Romeinsche recht ook de verschillende bepalingen, betreffende het militair recht en daarin voorkomende, werden gerecipieerd, althans haren invloed deden gelden op de instelling van den afzonderlijken militairen rechter.

Ik meen het vorenstaande te kunnen resumeeren met de volgende regels uit „Die Strafgesetzgebung der Gegenwart" '): „Schon die deutschen Volksrechte des frühen Mittelalters und die frankischen Königsgeselze enthielten Bestimmungen über die Mannszucht und

über militarische Vergehen Eine besondere Gerichtsbarkeit

über die Krieger bestand aber nicht; der König und seine Vertreter waren zugleich die Führer im Kriege und die ordentlichen Friedensobrigkeiten. Das anderte sicli mit dem Aufkommen des Söldnerdienstes und der stellenden Ileere. Die Kriegsgerichte losten sicli von den ordentlichen Gerichten ab, die Kriegsleute wurden denselben in all ihren bürgerlichen Angelegenheiten und in Strafsachen unterworfen. Das materielle Strafrecht für die Kriegsleute beruhte auch im spaten Mittelalter auf den allgemeinen Rechtsquellen, ausserdem aber auf Kriegsartikeln und Gewolinheiten. Diese Absonderung der militarischen Gerichtsbarkeit und des Mililarstrafrechts wurde durch die militarischen Spezialvorschriften des eindringenden römischen Rechts noch besonders begiinstigt."

§ 5. De tijd der staande huurlegers.

In de zestiende eeuw had men overal staande legers, die over het algemeen eene geringe sterkte hadden. De geldmiddelen, waarover de vorsten konden beschikken, lieten niet toe groote legers in dienst te nemen. De uitrusting met vuurwapenen was betrekkelijk kostbaar en de behandeling ervan vereischte oefening, zoodat een verblijf onder de wapenen noodzakelijk was, eer men te velde trok.

') Das Strafrecht der Staaten Europas. Deutsches Rcich, § 37, blz. 09.

Sluiten