Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den beklaagde, die zich door een verdediger kan laten bijstaan. Er is appel op een tweeden krijgsraad, bestaande uit de overige kapiteins met den regimentscommandant als voorzitter. Men braclit de wet van het eigen land in toepassing; als zoodanig gold de Carolina van 1532.

Deze rechtspleging bij de vreemde regimenten — bij de Schotten bestond zij ook — steunt de opvatting, dat in Frankrijk geen eigenlijke militaire rechter was, maar dat de gewone juges extraordinaires over de nationale troepen bevoegd waren. Meerdere rechters, ieder naar zijne zakelijke competentie, oordeelden over de militairen.

Het was natuurlijk, dat in Duitschland met een zoo groote verscheidenheid van rechtspleging afzonderlijke wetboeken voor de militairen werden vervaardigd, om althans wat eenheid in het vaak uit allerlei elementen samengestelde leger te brengen '). Het eerste wetboek werd in 1508 door Maximiliaan I uitgegeven, vermeldende de voornaamste plichten van den soldaat en de opdracht aan den rechter om bij niet nakoming ervan straf op te leggen. In 1532 verscheen de Carolina, welke daarom van belang is, omdat de bepalingen ervan werden toegepast als de krijgsartikelen in gebreke waren en bovendien het strafsysteem ervan ook fundament van de militaire wetten was. De militaire wetgeving van Maximiliaan II in 1570 op den Rijksdag te Spiers vastgesteld omvatte vier wetten: 1". Der Romischen Keijserlichen Majestats und dess H. Reichs Reuterbestallung; 2°. Von Bestellung dess Feld- und Reuterrechtens; 3°. Wie das Reuterrecht sol gehalten werden; en V. Articul auf'f' die Teutsche Knecht2). Doel dezer wetten was: , Erhaltung bessern Kriegsregiments und Pflanzung der alten deutschen

') Van belang zijn de volgende verzamelwerken: Corpus juris von Hermsdorf (I1 rankfort a M 1057); Corpus juris auctum et emendatuni (id. 1700 uitgave Volker) : Corpus juris militaris von LiiNING (1723) Corpus juris militaris novissimum (1724) Corpus eoustitutionum Marchicaram van Mylius (Pruisisch-recht); Corpus juris militaris (Utrecht 1675 waarin ook Duitsch, Dcensch, Zwitserseh en Zweedsehe krijgsrecht). Zie verder Max JaHNs, t. a. p. Dangei.maIER t. a. p. en de aldaar genoemde werken van Spaten, dor Kriegsschultheiss (1083); Joiiann Lünoviei, Einleitung zum Kriegsprozess (1718); en LaüRENTIüs, Abhandelung von den Kriegsgoriehten zu unserer Zeit (1757).

') 'Ie vinden in Aller dess H. Itöm. Reichs gehaltener Reichtiig OrdnungSatzung und Abschied u. s. w. vom Jahre 1356 biss auf das 1(!13 aufgericht (Mainz 1(515 Johann Ai.bin")

Sluiten