is toegevoegd aan uw favorieten.

Militaire rechtspleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist, dat ook in civiele zaken de militaire rechter genomen worden moest. Maar bovendien rechtskennis en feitenkennis worden hier verward; ook in strafzaken moet de rechter rechtskennis bezitten en kan hij zich omtrent de feiten doen voorlichten. Doch hierover in de volgende afdeeling meer.

§ 6. Onze tijd.

De huurlegers hebben in de 1 !t'k' eeuw plaats gemaakt voor militielegers. Hoewel reeds vroeger hier en daar burgers door loting werden aangewezen om als soldaat te dienen, heeft Napoleon di conscriptie algemeen toegepast en zijn op dit voorbeeld langzamerhand in alle landen van Europa, behalve in Engeland, militielegers gevormd. In vele staten is de algemeene dienstplicht ingevoerd en behoort een groot deel der mannelijke bevolking tot het leger. Terwijl de verplichting in buitengewone tijden vaak eene lange reeks van jaren duurt — in de meeste landen van 20 tot 30 jaren en langer —, is het verblijf onder de wapenen in gewone tijden in sommige staten nog van langen duur. In Duitschland is dit -2 a .5 jaren, in Frankrijk 2 jaren, in Rusland zelfs 5 jaren In andere staten bestaat met het oog op de omstandigheid, dat de geldmiddelen niet toelaten algemeenen dienstplicht in te voeren, persoonlijke dienstplicht voor een gewoonlijk door loting aangewezen deel der jonge mannen. Wanneer men voor den militairen dienst is aangewezen, is het eindelijk in een enkel land nog geoorloofd zich te doen vervangen door iemand, die dit vrijwillig en in den regel tegen betaling van een zekere som wil doen.

Overal, waar nu een dezer militiestelsels bestaat, is de bevolking geïnteresseerd in alles, wat het leger betreft, wijl hare zonen op hun beurt daarvan deel uitmaken. Anders gezegd, daar bestaan nationale legers. Natuurlijk verschilt de legervorming in details, doch dit is voor ons zonder beteekenis. Van meer gewicht is het, dat de thans nog geldende militaire wetgeving tot stand gekomen is, in enkele landen althans, toen nog een ander systeem van legervorming bestond. Zoo gold in Frankrijk nog het stelsel van plaatsvervanging van rijkswege tegen betaling van eene zekere som,