Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene vermoedelijk gepleegde strafbare handeling en den v'' delijken dader ervan, zóó, dat niet grond een hoofdonderzoek kan worden begonnen, wanneer de verzamelde gegevens dit aangeven. Het is van belang voor iedereen, dat hij zoo maar niet in een strafproces worde betrokken, daar de moreele schade voor den beklaagde, al wordt hij ook vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging, dikwijls niet meer te vergoeden is. Hij is — zoo zegt het volk — met de justitie in aanraking geweest. En maar al "te vaak voegt men daaraan het oude spreekwoord toe: er wordt geen koe bont genoemd, of er is wel een vlekje aan. Hieruit volgt tweeerlei. Eerstens is een vooronderzoek noodig. In de tweede plaats moet dit vooronderzoek, waartoe de in staat van be»c iu digingstelling — ons vonnis van verwijzing — zoo noodig behoort, zoo goed mogelijk zijn. Dit zag het Bestuur van de 1'Union internationale de Droit Pénal in, toen het op het IX" congres te Petersburg in 1902 aan de orde stelde: „De quelle fagon doivent être réformées 1'instruction préparatoire et la mise en accusation pour présenter le plus des garanties possibles, tant en faveur de a liberté individuelle qu' en faveur de la découverte de laverite' ) Wijl deze laatste eisch: découverte de la vérité, het geheele straproces raakt en diensvolgens in het vooronderzoek van zeil spreekt, heb ik er over gezwegen. Met „zoo goed mogelijk" wordt door mij in geenen deele zoo minutieus mogelijk bedoeld. Ik verlang enkel waarborgen voor den beklaagde, opdat hij niet lichtvaardig in ten proces betrokken wordt en daarnaast eene doelmatige voorbereiding

tot het proces zelf. ^

Het hoofdonderzoek moet het eigenlijke proces zijn. Ter terechtzitting moeten in openbaar en mondeling debat de feiten worden vastgesteld, zoo min mogelijk in verband met het vooronderzoek. Kon dit gemist worden, het hoofdonderzoek zou, — als eens 111 den ouden tijd bij de Germanen, toen het geheele proces eene handeling was voor het verzamelde volk, — het proces zijn. Dat het hoofdonderzoek een onpartijdig streven naar de waarheid moet zijn, met de grootst mogelijke waarborgen voor den beklaagde, behoeft eigenlijk niet meer gezegd te worden.

') Zie het Rapport van prof. inr. O. Simons hieromtrent in het Bulletin, X. i. blz. 81—98.

Sluiten