Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet beter er op worden, terwijl bovendien beklaagde en getuigen zich zullen hoeden voor tegenspraak met hunne vroeger afgelegde verklaringen. Eene tweede instantie zal bovendien het prestige van den eersten rechter niet verhoogen. In de praktijk schijnt evenwel het appel in strafzaken uoodig te zijn. Voor en aleer de uitspraak voor goed moet geaccepteerd worden, wil de in 't ongelijk gestelde partij nog gaarne een nieuw onderzoek: de proef op de som. Maar bovendien wijst liet groot aantal vonnissen in eersten aanleg, dat in appel gewijzigd wordt, op de behoefte aan een hoogeren rechter. Eigenaardig komt het verschil tusschen theorie en praktijk hieruit. Niet alleen, „dat de groote strafrechtsleeraars geen kwaad genoeg weten te zeggen van het rechtsmiddel, dat zijne grootste voorstanders telt onder de mannen der praktijk", maar zelfs heeft „de ervaring door hem als minister opgedaan, vooral bij het onderzoek der talrijke verzoeken om gratie, dagelijks bij zijn departement inkomende" l), den hoogleeraar Modderman van tegenstander tot voorstander zij het dan ook niet con amore — gemaakt.

Intusschen, terwijl in Frankrijk het hooger beroep bestaat, behalve tegen arresten der cours d'assises en het ten onzent sedert 188<> openstaat tegen alle vonnissen der rechtbanken ter zake van misdrijf gewezen 2), heeft men in Duitschland met de invoering der Strafprocessordnung het appel afgeschaft, behalve in de minst gewichtige zaken, die in eersten aanleg voor de Schöffengerichte dienen. Ook daar was de praktijk niet tevreden met deze beslissing. Reeds in 1879, twee jaar na de afschaffing, ging er van de Berlijnsche balie eene beweging uit om het te herstellen, behalve voor gezworenenuitspraken. In 1884 ondersteunde de 17e Deutsche Juristentag en ook de Anwaltsverein deze beweging. Een ontwerp in 1885, door de Pruisische regeering bij den Bondsraad ingediend, om eenige wijzigingen te brengen in de Strafprozessordnung, bevatte ook een voorstel tot wederinvoering van het hooger beroep, doch de Bondsraad lichtte dit voorstel uit het ontwerp, wellicht voornamelijk om de wijze, waarop de invoering ervan werd voorgesteld. Later vereenigde de Bondsraad zich met een voorstel tot herstel van het hooger beroep tegen „Strafkammerurtheile", doch dit

') De Pinto, Het her/.ione Wetboek van Strafvordering, I blz. 20.

") Dn Pinto, liet herziene Wetboek, II blz. 291 en noot 2. '/Ac ook noot 3 aldaar.

Sluiten