Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verdachten hooren, zoo zij vrijwillig verschijnen. Evenals in Frankrijk, is ook hier ingeval van ontdekking op heeterdaad aan het Openbaar Ministerie grooter bevoegdheid gegeven; zoo ten aanzien van de voorloopige aanhouding, van de bevoegdheid tot nasporing en inbeslagneming van goederen, tot huiszoeking, enz. Echter zal de rechtercommissaris deze taak zoodra mogelijk van hel Openbaar Ministerie overnemen. L)e voorloopige informatie verschilt overigens niet van de instructie.

„De leiding van het strafproces berust volgens onze wet in handen van het Openbaai- Ministerie. Uit dit beginsel volgt, dat de rechtercommissaris verplicht is de getuigen te hooren, die hem dooi' den otlïcier van justitie worden opgegeven en dat hij steeds gehouden is aan deze op zijn verzoek den stand van het onderzoek mede te deelen, opdat hij in staat zij, die stappen te doen, welke hij wenschelijk en noodig acht" '). Hier boet de rechter-commissaris veel van zijne onafhankelijkheid in. Hij is wel niet het werktuig van liet Openbaar Ministerie, doch zijne handelingen worden geleid door den officier van justitie en alleen, wanneer deze leiding wat te straf is of het onderzoek voor den verdachte onbillijk zou zijn, zal wellicht verzet van zijn kant volgen. De positie van ons Openbaar Ministerie komt mij beter voor dan die in het Fi arische stelsel, doch daarentegen minder dan die van de Staatsanwaltschaft. Weliswaar verzamelt de rechter-commissaris het materiaal voor den officier van justitie, zooals deze het verlangt, maar niettemin schijnt mij de voorkeur te moeten gegeven worden aan het Duitsche systeem, waar met eigen oog en hand bijeengegaard wordt, wat noodig voorkomt. De rechter-commissaris kan getuigen en beklaagde desnoods met de sterke arm voor zich doen brengen. Hij het sluiten van de instructie ontstaat voor den beklaagde, gelijk wij gezien hebben, het recht van zich met een raadsman over het indienen eener memorie te beraden.

Het Openbaar Ministerie kan zonder voorafgaande inmenging van rechtbank of rechter-commissaris de zaak aanhangig makendoorden beklaagde rechtstreeks te dagvaarden 2). In zaken van beteekenis geschiedt het evenwel veelal door een vonnis van verwijzing der

') SlMONS, Beknopte Handleiding, 1)1 ■/.. 122. •) Art. 141. Wetboek van Strafvordering.

Sluiten