Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtbank, op requisitoir van het Openbaar Ministerie, na het sluiten van de instructie gewezen. In den regel gaan daarmee beschikkingen aangaande de preventieve hechtenis gepaard. Verdere details laat ik rusten. Alleen dient nog vermeld, dat de opsporing van feiten, die tot de kennisneming van den kantonrechter behooren, aan de politie is opgedragen, terwijl liet Openbaar Ministerie aldaar beperkt is tot het doen van nasporingen of het instellen van een verdei- onderzoek naar aanleiding van het toegezonden proces-verbaal.

Bestaat er nu eene communis opinio omtrent de hervorming van het vooronderzoek? In geenen deele. Tal van oplossingen worden aan de hand gedaan, doch telkens afgekeurd en dooi anderen vetvangen '). Men wil den beklaagde beter beschermen gedurende het vooronderzoek en meent dit te kunnen doen door openbaarheid in te voeren; of door — zooals in Frankrijk is geschied — de rechten der verdediging belangrijk uit te breiden; ot door het Openbaai

Ministerie geheel buiten het onderzoek te houden; of door dit

uitsluitend ermee te belasten, zoodat dan met diens partijstandpunt rekening gehouden kan worden.

Maar door alle aandacht aan de rechten van beklaagde te schenken, vergeet men, dat het vooronderzoek ook dient om voldoend feitenmateriaal te verzamelen, opdat straks de aanklacht niet als onbewezen moet worden terzijdegesteld en dat, ook als vaststaat, dat een strafbaar feit is gepleegd, vaak nog moet nagegaan worden, wie de dader is. Men mag de rechten van den beklaagde niet miskennen, maar evenmin of nog minder de veiligheid en de rechtszekerheid van den staat voorbijzien en opofferen aan de rechten van een individu. Bij de hervorming van het vooronderzoek zal men derhalve zoowel met het algemeene als met het individueele belang rekening te houden hebben. Hoe dit ten slotte moet geschieden, een vraagstuk, dat meer dan een halve eeuw de grootste processualisten heeft bezig en verdeeld gehouden, waag ik niet te beslissen, maar verwijs belangstellenden naar de betrekkelijke literatuur 2).

Het eind- of hoofdonderzoek is hel best geregelde deel van het

Zie o. a. eeno reeks bij ZUCKER, t. a. p. blz. 89.

-') O. in. Glaser, t. a. p. II blz. 311 noot 1 bevat eene belangrijke literatuuropgave. Zie ook Suess, t. a. p., zucker, t. a. p. en de Handelingen der Nederlandsche Juristen Vereeniging van 1902.

Sluiten