Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

proces: het is openbaar, mondeling en onmiddellijk in alle drie landen. De rechter moet in contradictoir debat de feiten vaststellen en de getuigen en beklaagde verhooren, opdat hij zelf den indruk van het gepleegde feit krijgt, de toedracht der zaak rechtstreeks verneemt. Openbaarheid, niet uitzondering van gevallen, welke 0111 enkele in de wet genoemde redenen met gesloten deuren worden behandeld, is regel. De beschuldiging moet ter terechtzitting blijken al of niet juist te zijn. Daar moet alles gezegd worden, wat ten laste van den beklaagde is of wordt aangevoerd en mogen geen beweringen zijn toegelaten, welke de beklaagde niet kent, hem niet zijn voorgehouden en toch invloed op de eindbeslissing hebben. Evenmin mag den beklaagde onbekend gelaten worden, wie getuigen zijn en wat zij hebben getuigd. In zooverre moet er dus voor den beklaagde openbaarheid en geheele openbaarheid zijn. Geenerlei omstandigheid mag haar uitsluiten. De bewijsvoering moet in zijne tegenwoordigheid geschieden en in het vonnis de redenen der veroordeeling — zoo dit is gebeurd — worden vermeld. Ook de rechter moet door onmiddellijkheid, d. w. z. door zelfonderzoek, zijne overtuiging vestigen. Een zelfonderzoek, dat niet bedoelt, dat de rechter nu ook niet door getuigen mag vernemen, hoe de toedracht der zaak is, doch dat alle schriftelijke bewijsvoering vermijdt. In zooverre vloeit de onmiddellijkheid voort uit de mondelinge behandeling, doch zij is meer, voorzoover getuigenissen van hooren zeggen niet in aanmerking komen.

Eindelijk moet de openbaarheid met betrekking tot het publiek niet dan om hoogst gewichtige redenen worden uitgesloten. Het huis clos moet uitzondering zijn. Aan deze eischen voldoet hel hoofdonderzoek in alle drie landen, dat eigenlijk het ineesl verschilt in de voorbereiding van de zaak ter terechtzitting, dat is, na het vonnis van verwijzing (arrêt de mise en accusation, Eröffnung) tot aan de eerste zitting, waarin beklaagde en getuigen worden gedagvaard. In dit tijdvak wordt de verdediging door den beklaagde met zijn raadsman voorbereid. Ook ten aanzien van het vraagrecht verschillen de wetgevingen. Alleen in Duitschland bestaat het directe vraagrecht voor den verdediger en is een, zij het dan ook beperkt, kruisverhoor toegelaten.

Men wil nu onder leiding van den president het directe vraagrecht aan partijen toekennen en daarmee feitelijk aan den president enkel de handhaving van orde en tucht en het bepalen van de

Sluiten