Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst, wanneer tengevolge van het militaire karakter het militaire strafproces niet aan de eischen van het moderne strafproces kan beantwoorden, is er aanleiding om na te gaan, of de redenen van bestaan van den afzonderlijken militairen rechter zwaarder wegen dan het tekort aan die eischen, zoodat men zich daarom tevreden stellen moet met eene minderwaardige procesregeling. Om redenen buiten de strafrechtswetenschap gelogen kan men wel genoopt zijn eene wetgeving te moeten aanvaarden, welke hier en daar met die wetenschap in strijd is of althans met hare eischen niet altijd rekening gehouden heeft.

Op grond hiervan zal ik mi achtereenvolgens den rechter: den „(ierichtsherr und seine Organe"; den beschuldigde en zijne verdediging; hot vooronderzoek; het hoofdonderzoek en de rechtsmiddelen bespreken. Niet altijd zal ik uitvoerig stilstaan bij de vraag of men het betrekkelijke deel van het militaire proces niet zóó kan regelen, dat aan de eischen van het moderne strafproces wordt voldaan, daar uit de kritische bespreking van de geldende wetgevingen reeds zal blijken, in hoeverre dit naar mijne meening mogelijk zal zijn door eene hervorming van het militaire proces. Men zal goed doen met steeds voor oogen te houden, dat in Frankrijk de militaire wetgeving in nauwe aansluiting met het civiele strafproces is geregeld; in den Code de justice de militaire wordt herhaaldelijk naar den Code d' instruction criminelle verwezen, zoodat kennis van het civiele strafproces onontbeerlijk is. Daarentegen is de Duitsche Militarstrafgerichtsordnung een zelfstandig wetboek, dat in geen enkele bepaling naar het civiele strafprocesrecht verwijst, maar bij welks totstandkoming met de Strafprozessordnung zooveel mogelijk rekening gehouden is. Daardoor heeft eene wijziging van het gewone wetboek geenerlei gevolg voor het militaire proces, hetgeen in Frankrijk wel het geval is. In ons land bestaat eene wetgeving uit het begin der vorige eeuw, gebaseerd op beginselen, afkomstig uit de zestiende eeuw. Het militaire proces hier te lande is dientengevolge geheel verouderd, al heeft de praktijk, ook soms in flagranten strijd met de wet, zich zooveel mogelijk naar nieuwere strafrechtsbeginselen gericht. Daardoor verschillen de drie wetgevingen in karakter, hetgeen ons nog meer zal blijken bij de bespreking van de onderdeelen van het proces.

Sluiten