Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgsraden in eene belegerde of berende stad of plaats. De krijgsraad 1 leeft zitting in de hoofdplaats van het militaire arrondissement ') en wordt telkens voor elke zaak door den plaatselijken of garnizoenscommandant van die hoofdplaats bijeengeroepen, binnen 21 uur, nadat de informatiën voor officieren-commissarissen — onze militaire rechters van instructie - zijn afgeloopen en hem daarvan rapport is gedaan. Hoewel art. 131 van de Rechtspleging bij de Landmacht zeer duidelijk is, wordt in de eerste vier auditien ervan afgeweken en telkens voor eene maand een krijgsraad van zeven loden, daaronder den president, benoemd, die alle zaken in die maand voldongen, afdoen -). Tot president wordt zoo mogelijk een hoofdofficier benoemd, terwijl de twee officieren-commissarissen in de residentie ook zitting hebben. Overigens worden de leden uit de officieren van alle wapenkorpsen gekozen en bij gebrek aan officieren uit gepensionneerde officieren. Bij ontstane ziekte, overlijden of opgekomen gewichtige verhindering dei- benoemde leden, worden door den garnizoenscommandant anderen in hunne plaats benoemd3). lerwijl in Frankrijk de leden minstens 25jaar moeten zijn en in Duitschland minstens één jaar tot het leger moeten behoord hebben, kan hier de jongste luitenant, vaak nog minderjarig en dikwijls de maatschappij nog niet anders als van de schoolbanken bekeken hebbende, als rechter fungeeren. Hij Ministeriele Aanschrijving van 27 December 1875 n°. 03 S.4) werden eenige voorschriften omtrent de wijze van samenstelling gegeven, welker inhoud mij gewichtig genoeg voorkomt, om ze in extenso mee te deelen:

Op den eersten dag van iedere maand worden één kapitein

') Bij Koninklijk Besluit van 17 Maart 1881 is hot Rijk in vijf militaire arrondissementen verdeeld, waarover do generaais-bevelhebbers in do militaire afdcelingen als commandoorende officieren zijn aangesteld. Elk militair arrondissement omvat oono militaire auditie, de hoofdplaatsen en dus residentiën van krijgsraden zijn 's C.ravenhage/s Hertogenbosch, Arnhem, Haarlem en Leeuwarden. Zie hieronder blz. 1(51.

'') Dezo regeling is bij Ministerieele Aanschrijving van 27 December 1875 n°. 63 S. gemaakt.

») Art. 141 R. L.

J) Dezo Aanschrijving is te vinden als aanteekening 2 op art. 282 van het Reglement voor den garnizoensdienst en bij Collette en Van Dijk, Militaire rechtspleging, blz. 151 en 191.

Sluiten