Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerichte gewezen. Reeds in de „Begründung" ') werd verklaard, dat „die betheiligten richterlichen Militarjustizbeaniten, abgeselien vnn der ihnen zufallenden Leitung der Verhandlungen, auch zur Aufklürung des nicht-juristischen Richterpersonals über die imeinzelnen Falie massgebenden rechtlichen Gesichtspunkte" bestemd zijn. Juist door de invoering der gemengde colleges in Duitschland leverde men het bewijs, dat eene rechtspraak van enkel militairen, tengevolge van hunne onbekendheid met het recht, geen voldoende waarborgen biedt.

Kan men nu verwachten, dat officieren, wanneer zij voor langeren tijd, b.v. een jaar, tol lid van den krijgsraad worden benoemd, hun gemis aan rechtskennis zullen aanvullen? Is het niet toereikend, alvorens hen aan te wijzen als leden van den krijgsraad, dat zij eenen cursus in het militairen recht in 't bijzonder en in het recht in 'talgemeen bijwonen? Zoo wil de kapitein Collette, dat aan een onzer hoogescholen een leerstoel voor het militair strafrecht beschikbaar gesteld wordt en een zeker aantal officieren aldaar eene speciale opleiding ontvangt 2). In gelijken zin wenscht nir. Rollin Couquerque eene opleiding tot „liet zoo mogelijk permanente militaire rechtersambt" en veronderstelt „dat de militaire criminalisten niet van minder gehalte zullen zijn dan die van de Hoogescholen komen" :i). Dóch het is niet aan te nemen, dat officieren hunne vakstudie — waartoe ongetwijfeld het militair strafrecht niet behoort — zullen laten rusten, eene vakstudie, waarvan zij, al is het wellicht ten onzent ook te weinig, de vruchten plukken door hunne promotie. Eerst wanneer men, evenals in het nieuwe Fransche ontwerp wordt voorgesteld, deze officieren buiten hun vroeger wapen om, op de wijze als de intendanten vereenigt in een korps met afzonderlijke bevordering, zal men wat aan eene dergelijke speciale opleiding hebben '). Dan krijgt men evenwel een vast rechterspersoneel, dat alle voordeelen, die een officierrechter bezit, weldra mist, en bijna alle nadeelen aan het leeken-

') Matcrialieu, blz. U0&.

2) T. a. p. Verslagen, blz. 479.

:l) T. a. p. Handelingen (1900), I blz. 323.

4) Men heeft, om de kans op eenzelfde bevordering niet uit te sluiten, in Frankrijk zelfs de mogelijkheid geschapen het in het «corps des conseillers de la justice militaire» tot den rang van generaal te brengen.

Sluiten