Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht en billijkheid toekomt, — worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat niet gemakkelijk eene rechterlijke dwaling blijkt. Eene minder juiste qualificeering van het strafbare feit is dikwijls voor den hoogeren rechter niet meer of niet na te gaan ')• Daarom is het zoo onjuist gezien, dat het er in eersten aanleg met de rechtsvragen minder nauwkeurig op aankomt en dus militaire leekenrechters voldoende zijn, daar in appel door rechtsgeleerden, zoo noodig, dit deel der rechtspraak wel wat „bijgeschilderd" kan worden 2).

Elders, waar het rechtsgeleerde element deel uitmaakt van het college of als adviseur van het college optreedt, is dit anders, doch daar is de invloed der juristen dan ook maar al te zeer merkbaar. En het kan naar mijne meening geen aanbeveling verdienen, dat minder bekwame leden steun zoeken bij volledig bekwamen of, wat nog erger is, een souffleur noodig hebben.

Zoowel ten aanzien van de zelfstandigheid als van de bekwaamheid luidt mijne conclusie dus, dat militairen-leden van rechtscolleges niet voldoen aan de eischen, die men aan een goed rechter moet stellen en daaraan ook niet kunnen voldoen.

Ik heb in deze paragraaf alleen gesproken over den oordeelenden rechter en nog ter zijde gelaten, in hoeverre de hoogst in rang zijnde der militaire leden van een college in staat is het voorzitterschap te bekleeden. Wel heb ik bij de korte mededeeling, hoe in Frankrijk, Duitschland en ons land de militairrechtelijke colleges zijn samengesteld, met een enkel woord gezegd, wie voorzitter zijn. Eveneens heb ik daarin vermeld, wie deze colleges samenstelt en bijeenroept en welke functionairissen nog verder deel ervan uitmaken. In de volgende paragraaf, waarin ik den „Gerichtsherr", den rechter van instructie en het openbaar ministerie nader zal beschouwen, wordt naar deze korte mededeeling verwezen.

§ 3. Der Gerichtsherr und seine Organe.

In het inquisitoriale proces was de rechter almachtig, de beschuldigde voorwerp van zijn onderzoek. De denuntiatio — eene een-

'j Zie hierover het op blz. 98 vlg. meegedeelde omtrent de rechtsmiddelen. ') Ik kom hierop nog terug.

Sluiten