Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mise en jugement" van den général commandant benevens alle stukken en doet de „convocations nécessaires" aan de leden van den krijgsraad, de getuigen, enz. Naast deze formeele handelingen dient hij den général commandant van advies en doet het „rapport" van zijne conclusies vergezeld gaan. Hij kan van meening verschillen met den rapporteur, de feiten anders beschouwen en qualificeeren en brengt dit ter kennis van den général commandant, die in elk geval de beslissing neemt. De commissaire du gouvernement volgt nu nog zijne bevelen op. Maar door de „ordre de mise en jugement" is de generaal ontheven van de zaak, waarvan de verdere vervolging en beeindiging aan den commissaire du gouvernement en den président du conseil de guerre zijn opgedragen. Daarmee heeft eerstgenoemde de functie van Openbaar Ministerie gekregen, dat voor de uitvoering der wetten zorg draagt. „Pour ses fonctions auprès du conseil" — zegt Taillefer *) — „il échappe a toute censure, et ne doit compte de ses actes qu'a 1'autorité supérieure dont il est le délégué." Gedurende de behandeling ter terechtzitting kan de commissaire du gouvernement le worden gehoord in alle incidenten, welke zich voordoen en naar aanleiding van alle verzoeken van den beschuldigde; 2° zijn requisitoir nemen, telkens als hij het wenschelijk acht; en 3e beschuldigde en getuigen ondervragen, zonder daarbij inbreuk op de bevoegdheden van den president te maken, wien de handhaving der orde en de leiding der debatten is opgedragen. Hij kan zijne requisitoiren mondeling voordragen. Na de verhooren ontwikkelt hij de punten van beschuldiging in een requisitoir, op dezelfde wijze als de procureur de la République in het civiele strafproces.

Het vonnis wordt door hem aan den beschuldigde voorgelezen, onder mededeeling, dat hij gedurende 24 uur in hooger beroep kan komen. Hij zelf kan ook gedurende dien tijd appel aanteekenen, ingeval van vrijspraak en van absolutie en bovendien, wanneer hij van meening is, dat de wet verkeerd toegepast is.

In hoeverre kan de commissaire du gouvernement nu aan zijne taak beantwoorden? Het antwoord zal niet moeilijk zijn, indien men bedenkt, dat hij verscheidene hoedanigheden als een goed oordeel, onpartijdigheid, gemakkelijke wijze van zich uit te drukken,

') t. a. p. blz. 272.

Sluiten