Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onafhankelijkheid, nauwkeurige wetskennis, enz., moet bezitten, daar hij tegenover een dikwerf in de rechtspraktijk doorkneed lid der balie staat; en dat hij snel zijne conclusien in alle incidenten ter terechtzitting moet nemen en voor de rechters bij de toepassing der wet en het opsporen der waarheid een betrouwbare gids en vraagbaak moet zijn, te meer noodig, naarmate de rechtskennis ontbreekt bij het meerendeel der rechters. Zijne onafhankelijkheid laat echter te wenschen over, daar hij de mindere van den président du conseil is, die hem dit ook nu en dan weet te doen gevoelen. ')

Hiervoor 2) is reeds met een enkel woord erop gewezen, dat in liet nieuwe ontwerp door de Fransche Regeering wordt voorgesteld de functien van commissaire du gouvernement en van rapporteur op te dragen aan „conseillers de la justice militaire", die als kapiteins uit de verschillende wapens gekozen, tot een afzonderlijk „corps" worden vereenigd, eene bijzondere opleiding ontvangen en als „conseiller" tot het leger blijven behooren en bevordering maken. Wat daar gezegd is, zal ik niet herhalen; hoewel de tegenwoordige onhoudbare toestand zal verbeteren, is het geen afdoende oplossing, ook al niet omdat, gelijk is opgemerkt, het rechtsgebied van iederen krijgsraad, waarbij één commissaire du gouvernement en één rapporteur hunne functien vervullen, te uitgebreid is. Ik ben het dan ook geheel eens met wat de generaal Lamiraux, naar aanleiding van de eischen, welke men opsomt en waaraan een commissaire du gouvernement en een rapporteur moeten voldoen, schrijft3) „On n'osait pas ajouter que, dans ces conditions, il était tout indiqué de remplacer ces rapporteurs et ces commissaires du gouvernement par des fonctionnaires de la justice civile". Alleen wil de generaal dit niet, juist het tegendeel. „C'était", aldus vervolgt hij, „trop embarrassant de répondre a 1'observation certaine que, pour faire ces fonctions-la, il faut avoir été de 1'armée, la bien connaitre, avoir partagé ses travaux, ses peines, ses exigences." Natuurlijk is voor hem zoo'n antwoord afdoende; voor anderen moet nog steeds de juistheid ervan bewezen worden.

Reeds elders 4) heb ik gezegd dat in oorlogstijd de functien van

') Zie ook Taillefek, t. a. p. blz. 374—377.

5) blz. 141.

3) t. a. p. blz. 201.

4) blz. 116.

Sluiten