Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heit zu strafbaren Handlungen überhaupt oder bestimmter Gattungen derselben kann nicht gemeint sein, weil dies ein subjectiver Zustand ist, für welchen kaum Thatsachen aktenkundiggemacht werden können". Aldus Stenglein ') terecht. Ten aanzien van de vörlaufige Festnahme valt nog op te merken, dat officieren in uniform, „d. h. solche, welche schon durch ihr Aeusseres als Offiziere erkennbar sind", slechts aangehouden kunnen worden, wanneer zij van een „Verbrechen" beschuldigd zijn 2). Vrees voor vlucht en gevaar voor de discipline zijn dan uitgesloten.

Preventief gevangenen worden in een „Gefangniss d. h. in ein zur Aufnahme von Untersuchungsgefangenen bestimmtes Haftlokal" opgenomen, doch streng gescheiden van strafgevangenen. Zij worden uiterlijk daags na de opneming verhoord.

Tot het vooronderzoek behoort ook de „Abschluss des Ermittelungsverfahrens*. Zoodra de Untersuchungsführer meent, dat het onderzoek voldoende is, om de vervolging óf te laten rusten óf door te zetten, verhoort hij den beschuldigde over de resultaten van het onderzoek en doet daarna onder overlegging van de stukken mondeling of schriftelijk eene voordracht aan den Gerichtsherr. Deze kan aanvulling van het Ermittelungverfahren bevelen of dit voor voldoende houden. In het laatste geval kan hij de beschuldigde 0111 verschillende redenen buiten vervolging stellen en geeft daarvan kennis aan den beschuldigde alsmede aan de beleedigde partij en den Antrager der Strafverfolgung. Of hij kan eene der volgende beschikkingen nemen:

a. door eene Strafverfügung (Straf befehl) de zaak afdoen, zoodat in dergelijke geringe zaken geen Hauptverhandlung plaats vindt;

b. eene disciplinaire straf opleggen of doen opleggen;

c. de zaak bij den bevoegden Gerichtsherr, ook bij den Gerichtsherr der niederen (c. q. höheren) Gerichtsbarkeit, brengen en dezen dus de verdere afdoening overlaten; en

d. verwijzing naar den rechter (Verfügung der Anklage).

Dit verwijzingsbevel (Anklageverfügung) vormt de basis voor het verdere proces en geeft tegelijk de grenzen in facto ervan aan,

') T. a. p. aant. 8 ad § 176 Militarstrafgerichtsordnung (blz. 123.)

zie hierover Begründung. Materialien, blz. 87b en de Instruktion für die Wachen vom 0. Dez. 1855 bij Stenglein, t, a. p. blz. 128/9 opgenomen.

Sluiten