Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar in het vonnis alleen omtrent de feiten, in de Anklageverfügung vermeld, uitspraak gedaan mag worden. Ik heb reeds gezegd ), dat de met de Vertretung der Anklage belaste Gerichtsoffizier of Kriegsgerichtsrath een Anklageschrift, vermeldende de bewijsmiddelen en de feitelijke resultaten van het onderzoek, opstelt en tegelijk met de Anklageverfügung aan den beschuldigde beteekent. Meestal

worden hem afschriften gelaten-

De groote invloed en macht van den Gerichtsherr in het vooronderzoek, voornamelijk ten aanzien van de Verhaftung en de Abschluss des Ermittelungsverfahrens, zijn vroeger reeds besproken ). Ik verwijs daarheen onder de opmerking, dat de Gerichtsherr ter

wille van de discipline in dit stadium van het proces bijna almachtig

is. De beschuldigde mist de waarborgen, die het moderne strafproces hem toekent, terwijl het Ermittelungsverfahren niet tot eene voorbereiding tot het hoofdonderzoek beperkt is, maai ten opzichte van de bewijsvoering in het hoofdonderzoek ingrijpt.

In ons land kan men moeilijk zeggen, wat tot het vooronderzoek behoort. Terwijl de verwijzing naar de terechtzitting in hot civiele strafproces in alle drie landen en in het militaire strafproces in Frankrijk en Duitschland na de instructie geschiedt en daarmee het vooronderzoek afgesloten wordt, verwijst de Plaatselijke of Garnizoenscommandant ten onzent de zaak reeds vóór de instructie naar den krijgsraad. De verwijzing vormt hier het begin deiinstructie en scheidt de voorloopige informatiën, door den korp^commandant te nemen, van den verderen loop van het proces, terwijl het hoofdonderzoek, d. i. de behandeling ter terechtzitting, aanvangt met de bijeenroeping van den krijgsraad.

Nu geef ik onmiddelijk toe, dat de officieren-commissarissen meer doen dan instrueeren. Zoo worden de getuigen onder eede gehoord en verschijnen meestal niet meer ter terechtzitting. Niettemin komt het mij voor, dat alle handelingen voorafgaande aan de bijeenroeping van den krijgsraad tot het vooronderzoek moeten gerekend worden en hier dus besproken dienen te worden.

Hoe wordt eene zaak nu bij den militairen rechter aanhangig gemaakt? Ik zonder het geval uit, dat de auditeur-militairambts-

') Hiervoor blz. 176. '*) Hiervoor blz. 155.

14

Sluiten