Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek) aan eene commissie van twee of drie officieren op, die den beklaagde en zoo mogelijk de getuigen verhooren, niet onder eede natuurlijk, en een rapport over de zaak uitbrengen. Dit korpsonderzoek kan op dezelfde wijze worden gehouden als de informatie voor de officieren-commissarissen, hetgeen ook dikwijls geschiedt. Daardoor wordt tweemaal hetzelfde onderzoek gehouden, behalve dat bij de informatie de eed afgelegd wordt door de getuigen. Na het gehouden korpsonderzoek neemt de korpscommandant eene deibeslissingen vermeld in de artt. 9-11 R. L. Oordeelt hij dat de zaak niet behoort tot de bevoegdheid van den krijgsraad, docli krijgstuchtelijk moet worden afgedaan, dan straft hij disciplinair, „indien de zaak den dienst van het Regiment of Corps betreft" en rapporteert dit aan den Plaatselijken of Garnizoenscommandant. Meent hij, dat de verdachte niet schuldig is aan het hem ten laste gelegde, dan ontslaat hij hem terstond uit het arrest en rapporteert liet insgelijks. Is de verdachte echter volgens hem vermoedelijk schuldig aan een strafbaar feit tot de ccmpetentie van den krijgsraad behoorende, dan geeft hij daarvan dadelijk kennis aan den Plaatselijken of Garnizoenscommandant onder toezending van de betrekkelijke stukken.

„Indien de Cotnmandeerende Officier van het Garnizoen mede van oordeel is, dat de zaak door een Krijgsraad moet worden onderzocht en beoordeelt, zal de gearresteerde provisioneel in verzekerde bewaring worden gehouden, teneinde tegen denzelve zal kunnen worden geprocedeerd in manieren, als bij deze Wet is bepaald," zegt art. 12 R. L. Is hij van eene andere meening, dan zal hij, indien hem de schuld van den verdachte is gebleken, de zaak disciplinair afdoen of laten afdoen ')•

Alvorens de Plaatselijke of Garnizoenscommandant deze beslissing neemt, moet hij het advies van den auditeur-militair inwinnen, gelijk vroeger reeds is gezegd 2). Ik kom daarop niet terug. De Plaatselijke of Garnizoenscommandant, die evenmin als de auditeurmilitair de zaak anders dan uit de stukken kent, welke in vele gevallen een hoogst gebrekkig korpsonderzoek inhouden, kan natuurlijk van het advies afwijken, doch hij beslist in den regel conform het

') Art. 13 R. L. 2) Hiervoor blz. 1C2 vlg.

Sluiten