Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beoordeeling van hunne getuigenissen. Maar vooral is de rechter dan in staat het onderzoek te leiden in de richting, die hem het

meest gewenscht voorkomt.

Het spreekt van zelf, dat de informatie in de residentie van den krijgsraad gehouden, waar de officieren-commissarissen en de auditeui militair tevens deel van den krijgsraad uitmaken, enkele der aangevoerde bezwaren niet meebrengt, doch daartegenover staat, dat het minder gewenscht is, dat de rechter van instructie zitting neemt

in het rechtsprekende college. _ ,

Aangaande de preventieve hechtenis tijdens de informatiën door officieren-commissarissen, valt weinig op te merken. Betwist is de vraag, in hoeverre officieren-commissarissen een mindere op vrije voeten mogen stellen. Naar mijne meening mogen zij dit niet doen, de wet geeft daartoe nergens de bevoegdheid. Officieren worden op voordracht van de officieren-commissarissen door den Plaatselijken of Garnizoenscommandant ontslagen bij handtasting. Dat ook hier nadere wettelijke regeling is gewenscht, behoeft geen betoog meer.

Nadat de informatiën afgeloopen zijn en daarvan rapport is gedaan aan den Plaatselijken of Garnizoenscommandant van de residentie, wordt een krijgsraad bijeengeroepen. Of de informatiën afgeloopen zijn, beslist feitelijk de auditeur-militair. Met de bijeenroeping van den krijgsraad begint het hoofdonderzoek.

Ik heb niet meer noodig te zeggen, dat liet vooronderzoek ten onzent slecht en geheel onvoldoende is geregeld. De beschuldigde in zonder rechten en de voorbereiding tot liet hoofdonderzoek zóó uitgebreid, dat het ten deele, vaak voor 't grootste deel, het hoofdonderzoek ' vervangt. Wellicht zou hierin veel verbetering te brengen zijn, als de informatie voor officieren-commissarissen verviel en de daarbij af te nemen verhooren in den vollen krijgsraad geschieden. Ten aanzien van sectie, plaatsopneming, voorloopige getuigenverhooren en preventieve hechtenis zou eene verwijzing naar het civiele proces - gelijk in Frankrijk — het meest wenschelijke zijn. Alleen zou men dan nog het vooronderzoek aan andere personen moeten opdragen, aan rechtsgeleerde, onafhankelijke personen. Doch daarmee valt het militaire proces.

Sluiten