Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwijzing bestond om rustverstoring te vreezen, hetzij om de zeden, die alleen in zooverre werden aangerand, dat hoogverraad eene immoreele daad is, doch dit wordt niet bedoeld. Trouwens bij het proces Esterhazy „werden de deuren gesloten bij den aanvang van het verhoor van den getuige (incidenteel beschuldigde), Picquart, juist op het oogenblik, dat volle publiciteit in het algemeen belang het dringendst werd vereischt" '). De praktijk heeft dus ruime begrippen voor orde en goede zeden aangenomen, waardoor de openbaarheid terdege ingekrompen wordt en van het goede stelsel der wet weinig terecht komt. Men gevoelt, dat waar openbaarheid ontbreekt of bij elke aangelegenheid kan uitgesloten worden, de verdediging maar half tot haar recht komt. Niettemin bevat art. 102 van het door de Fransche Regeering ingediende ontwerp van een nieuwen Code dezelfde woorden, zoodat hier weinig verbetering van de voorgestelde wetswijziging te verwachten is, wijl de praktijk zich naar mijne meening wel niet zal wijzigen, zoolang militairen als rechters zitting nemen en van militaire zijde invloed uitgeoefend worden kan en wordt op het huis clos. Vooral om militaire redenen — handhaving der discipline, handhaving van het prestige deiterechtstaande of getuigende superieuren — worden de deuren der gerechtszaal nog al eens gesloten. Streng genomen is dit natuurlijk de bedoeling der wet niet en daarom zou het mijns inziens beter geweest zijn, dat de Fransche Regeering op het voetspoor van het Duitsche voorbeeld, eene ruimere bepaling in haar ontwerp had voorgesteld, dan door de nu gevolgde praktijk te bestendigen. Intusschen acht ik voor de handhaving der discipline juist de grootst mogelijke openbaarheid gewenscht.

De beschuldigde verschijnt vrij op de terechtzitting (libre et sans fers), slechts met de noodige bewaking en is tegenwoordig bij de voorlezing van alle stukken. Indien hij weigert zich naar de rechtszaal te begeven kan men hem met de sterke arm dwingen of niettegenstaande zijne afwezigheid met de behandeling voortgaan, een en ander ter keuze van den president. Indien hij de orde op de terechtzitting verstoort, kan hij verwijderd en tijdelijk opgesloten worden, terwijl de behandeling buiten zijne tegenwoordigheid voort-

>> Mr. A. A. de Pinto, Het Proces Dreyfds getoetst aan wet en recht, I blz. 3.

Sluiten