Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de beschuldigde niet in appel komt van de beslissing ')• Bij onbevoegdverklaring wordt de beschuldigde naar den bevoegden

rechter verwezen 2).

„De president heeft het beleid en het bestuur over de orde, waarin de zaken zullen worden behandeld en zorgt, dat ieder een met den meesten spoed prompt en onvertogen regt wedervare '). De functie van president is hier te lande vrij wat gemakkelijker dan in Frankrijk of Duitschland. Hij leidt het recolleeren van de verhooren en het voorlezen van de andere stukken. De „nadere verhooren geschieden op dezelfde wijze „als ten dezen opzichte bij de informatiën voor officieren-commissarissen is voorgeschreven" ')» zoodat door den auditeur-militair vooraf een vragenstel ontworpen wordt5), dat nu door den krijgsraad wordt goedgekeurd. Volgens dit vragenstel neemt de president het verhoor af.

Van meer gewicht is zijne functie bij de beraadslaging, doch ook hier zal de invloed van den auditeur-militair, die als secretaris van den krijgsraad daarbij tegenwoordig is, het gezag van den president verzwakken. Weliswaar zegt art. 314 van de Regtspleging bij de Landmagt, dat het den auditeur-militair niet vrijstaat zich in de deliberatiën te mengen, veelmin aan dezelve eene wending te mogen geven, maar dat hij zich zal bepalen tot het uitbrengen van zijne gedachten of gevoelens, in zooverre dit van hem zal worden gevorderd of verlangd, doch in eene vergadering van leeken op rechtskundig gebied, waarin over het recht beraadslaagd en gestemd moet worden, is het natuurlijk, dat steun en hulp, voorlichting en raad gevraagd worden aan den deskundige, die niet alleen de jure, maar ook de facto daartoe in staat is. Het is immers in 't geheel niet uitgesloten, dat een hoofdofficier, die nimmer in den krijgsraad zitting heeft gehad, terstond als president moet optreden. Zal in zoo n geval in werkelijkheid de leiding niet geheel bij den auditeur-militair berusten ?

Eene der belangrijkste vragen in het militair proces ten onzent

') Artt. 254 en 222 R. L.

2) Artt. 243, 250, 200 R. L.

■1) Art. 156 R. Ij.

4) Art. 173 R. L.

') Art. 45.

1G

Sluiten