Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is volgens mr. Van Meurs '), wanneer een beklaagde het recht van appel heeft. „Deze vraag is daarom zoo gewichtig, omdat alléén in de hoogere instantie sprake is van rechten van den beklaagde". In het vooronderzoek hebben wij gezien, is de beschuldigde object van onderzoek, in het hoofdonderzoek is het niet beter. Hij hoort voorlezen, wat hij zelf vroeger heeft verklaard en mag daarbij persisteeren of iets er aan toevoegen of afdoen, mits deze verandering op deugdelijke motieven berust, daar zij anders geen effect zal hebben. Ook is hij tegenwoordig bij 't voorlezen der getuigenverhooren, wanneer dat nu reeds gebeurt en niet wordt uitgesteld, totdat met den schriftelijken voordracht van den auditeurmilitair alle stukken worden voorgelezen -), hetgeen in sommige gevallen met het oog op het voorschrift van art. 172 van de Rechtspleging bij de Landmacht wellicht moeilijk zal gaan. Doch daarmee heeft hij „seine Schuldigkeit getlnin, er kann gehn".

Het is niet aan mij om nog eens te zeggen, waarin ons hoofdonderzoek te kort schiet, teneinde te voldoen aan de eischen van het moderne strafproces. Hier is geen herzien mogelijk, maar wordt eene vervanging door een geheel nieuw stelsel vereischt. Dat dit stelsel dan nog niet kan voldoen aan de eischen van het moderne strafproces, — gelijk ons gebleken is bij de uiteenzetting van het Fransche en Duitsche militaire strafproces, — moet worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat de militaire rechter niet kan beantwoorden aan de eischen aan een goed rechter te stellen. Het is natuurlijk, dat er verbetering kan gebracht worden, maar algeheele verbetering is eerst mogelijk met de afschaffing van den militairen rechter.

, 7. De rechtsmiddelen.

De behoefte aan rechtsmiddelen bestaat hier meer dan in het civiele strafproces, omdat vele waarborgen ontbreken, welke de partijen voor den gewonen rechter zijn toegekend. De beschuldigde, in eerste instantie veroordeeld, vindt niet alleen geen bevrediging in

') T. a. p. blz. 136.

<!) Art. 178 R. L. Zie ook Collette on Van Dijk, t. a. p. blz. '200.

Sluiten