Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vonnis, maar meent zelfs door den rechter onbillijk behandeld te zijn. Hoeveel te meer zal dit het geval zijn, wanneer hij geene of slechts beperkte rechten in het proces bezit en deze weinige rechten niet door een gekozen verdediger ten zijnen gunste kan laten gebruiken, terwijl hij door niet-deskundigen is veroordeeld geworden. Maar ook van den anderen kant acht men meerdere instantien noodig, vooral omdat de eerste rechter een leek is. Zoo meent men door rechtsmiddelen dan te kunnen herstellen, wat een minder naar de eischen van het recht dan overeenkomstig de militaire belangen georganiseerde rechter in eersten aanleg ten onrechte heett beslist. Of men op deze wijze bereikt, wat men van eene moderne rechtspleging kan verlangen, moet ik betwijfelen. Hiervoor ') heb ik reeds aangevoerd, dat men eene goede rechtspleging niet door toepassing van rechtsmiddelen, maar eerder door eene in alle opzichten zoo goed mogelijke rechtspraak in eersten aanleg zal moeten verkrijgen.

Welke rechtsmiddelen kent het militaire stratprocesV

In Frankrijk bestaat de verstek-procedure en daarmee ook het verzet (opposition). Het contumacieele vonnis is opgeheven, wanneer de beschuldigde verschijnt; vandaar dat hem daartegen geenerlei ander rechtsmiddel openstaat, terwijl de commissaire du gouvernement revisie kan aanvragen. Eene verstek-procedure zal echter uitzondering zijn, weshalve het verzet minder belangrijk is.

Hooger beroep van vonnissen door krijgsraden geveld, bestaat niet. Aanvankelijk wilde de wetgever van 1857 voor alle vonnissen een „ recours devant les conseils de revision" toelaten zonder eenige beperking, doch men begreep, dat dit zou uitloopen op eene tweede instantie. Vandaar dat men de gevallen aangaf, waarin revisie toegelaten is. „Les conseils de revision," aldus art. 74 van den (.ode de justice militaire, „ne peuvent annuler les jugements que dans les cas suivants: lc Lorsque le conseil de guerre n'a pas été coinposé conformémjnt aux dispositions de présent Code; 2e Lorsque les régies de la compétence ont été violees; 3° Lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le conseil de guerre, ou lorsqu' une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi; 4° Lorsqu'il y a en violation ou omission des formes prescrites a peine de nullité; 5e Lorsque

') Blz. 08-101.

Sluiten