Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et d'assurer 1'exécution des lois, la Cour suprème est appelée a exercer son controle sur le fonctionnement des tribunaux militaires, comme sur celui des jurisdictions ordinaires."

Art. 82 van den Code de justice militaire verwijst naar de daarop betrekking hebbende artikelen van den Code d'instruction Criminelle. Het zou mij te ver voeren deze voorschriften, ook van het gewone recht te bespreken. Wel verdient vermelding, dat bij een negatief jurisdictiegeschil tusschen den gewonen en den militairen rechter de beslissing aan de Cour de cassation is opgedragen, overeenkomstig artikel 527 van den Code d'instruction criminelle. Men moet echter weten, dat militairen en daarmee gelijk gestelde justiciabelen van den krijgsraad ') geene voorziening in cassatie kunnen treffen. Voor hen is de conseil de revision cassatiehof. En wanneer personen niet daartoe behoorende naar hunne meening ten onrechte door den krijgsraad zijn gevonnisd, kunnen zij zoowel revisie bij den conseil de revision als cassatie bij de Cour de cassation vragen en zelfs beide jurisdictiën achtereenvolgens te hulp roepen ter beslissing, in hoeverre de krijgsraad al dan niet bevoegd was. Mocht de Conseil de revision de exceptie van bevoegdheid verwerpen en straks eveneens de Cour de cassation, dan is dit de eindbeslissing zonder renvooi, daar de Conseil de revision als speciaal cassatiehof de rechtsvragen heeft beslist.

Cassatie voor militairen en daarmee gelijkgestelden kunnen alleen de garde des sceaux (minister van justitie) volgens art. 141 van den Code d'instruction criminelle en de procureur général prés la Cour de Cassation volgens art. 442 verzoeken. In dit laatste geval brengt de cassatie geen verandering voor partijen mee, terwijl in het eerste geval de cassatie niet alleen in het belang der wet, maar ook „dans 1'intérêt général de 1'administration de la justice" plaats vindt en, wanneer het vonnis vernietigd wordt, hetzelfde gevolg

') Zie noot 1 op de vorige blz.

J) Art. 80: «Ne peuvent, en aucun cas, se pouvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de revision: le Les militaires, les assimilés aux militaires et tous autres individus désignés dans les articles 55, 56 et 57 ci-dessus; 2e Les individus soumis, a raison de leur position, aux lois et réglements militaires; 3e Les justiciables des conseils de guerre dansles cas prévus par les articles 62, 63 et 64 ci-dessus: 4e Tous individus enfermés dans une place de guerre en état de siége.»

Sluiten