is toegevoegd aan uw favorieten.

Militaire rechtspleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vonnis aan de wet te toetsen, want „ein Zustand, wo dass Cassationsverfahren eine „Specialitat" für Richter und Advocaten wird, ist ein ungesunder und widerspricht dem obersten Grundsatz eines jeden Processes: Einfachheit und Möglichkeit seiner Kenntnis auch für den Laien." Naar mijne meening oordeelt de député Mirman juister als hij zegt1): „les juges de la Cour de cassation, gardiens sévères et scrupuleux de la Loi doivent être en principe, et sont le plus souvent en fait, des magistrats de haute compétence et d'autorité reconnue, tandisque ceux des Conseils de revision sont fout ansxi ignorants de la loi que les juges dont ils ont a contróler les arrêts; ils peuvent ne point avoir, ils n'ont pas en réalité la moindre connaissance juridique."

Een enkel woord nog over het hooger beroep. Zooals bekend is, schijnen in zake het appel theorie en praktijk elkaar niet te dekken 2). Praktisch heeft een tweede instantie redenen van bestaan en dat te meer, waar de eerste instantie nogal gebreken vertoont. De bekwaamheid en de zelfstandigheid van den militairen rechter laten te wenschen over: de openbaarheid en de rechten van den beschuldigde zijn beperkt, het onderzoek is niet met alle mogelijke waarborgen omgeven, altemaal redenen, om een onderzoek in appel te hebben. Doch zelfs, wanneer de militaire rechtspleging op ééne ljjn zou kunnen gesteld worden met de civiele strafrechtspleging, zou het hooger beroep nog niet te verwerpen zijn. Zoolang echter de militaire rechter gehandhaafd blijft, acht ik eene tweede instantie dringend noodig en het is eene der fouten, en zeker niet de geringste, van het ontwerp der Fransche Regeering, dat het boven de conseils de guerre geen anderen dan den cassatierechter instelt, die natuurlijk alleen over het recht oordeelt. Eene controle over de feitelijke rechtspraak dunkt mij verre van overbodig.

Naast de eigenlijke cassatie bestaat het middel van revisie (de Duitsche Wiederaufnahme), hetgeen na de Dreyfusaffaire geen nader betoog meer behoeft. Ik kan volstaan met te zeggen, dat art. 92 van het ontwerp naar dezelfde artikelen van den Code d'instruction criminelle verwijst als artikel 82 van den geldenden Code de justice

') Projet de résolution sur la réorganisation de la justice militaire en temps de paix. Charabrc des d£putés 1898, no. 299 blz. 15.

Zie o.a. hiervoor blz. 98.