Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

appel weigert. Is aan de wettelijke bepalingen voldaan, dan wordt liet erkennende Gericht gevormd. De Vorbereitung der Hauptverhandlung vindt als in eerste instantie plaats, behoudens geringe afwijkingen. Ook de Hauptverhandlung zelf wijkt slechts in onderdeelen af van die in eersten aanleg. Evenwel kan, wanneer het een vonnis van een Standgericht betreft, een verdediger in hooger beroep gekozen worden. Van gewicht is, dat het onderzoek en de beslissing zich niet verder uitstrekken dan hetgeen in het vonnis is aangevallen, zoodat het overige van het vonnis terstond rechtskracht verkrijgt').

Het vonnis wordt, wanneer het appel gegrond is, opgeheven en gewoonlijk beslist het Berufungsgericht dan zelf over de zaak, behalve, wanneer het wetsschennis betreft of de rechter in eersten aanleg niet competent was. Bij wetsschennis gaat de zaak terug naar den rechter in eersten aanleg, bij onbevoegdheid naar den competenten rechter. Wanneer de veroordeelde alleen appel aangeteekend heeft of dit ten zijnen gunste is gedaan, mag geen zwaardere straf opgelegd worden dan in eersten aanleg.

De Revision vindt plaats tegenover Urtheile der Oberkriegsgerichte, uitgezonderd, wanneer zij slechts betrekking hebben op met arrest bedreigde vergrijpen. De revisie — onze cassatie — kan slechts ingesteld worden bij Gesetzesverletzung, hetgeen het geval is, wanneer „eine ausdrückliche Vorschrift der Gesetze, oder ein Rechtsgrundsatz oder eine militarische Dienstvorschrift oder ein militardienstlicher Grundsatz" niet of niet juist toegepast is -)• In § 400 worden eenige Revisionsgründe genoemd. De revisie wordt op gelijke wijze als het appel ingesteld. Zij moet binnen eene week gemotiveerd worden en schorst bij tijdige instelling de rechtskracht van het vonnis. Het Reichsmilitargericht beslist, nadat de Gerichtsherr der Berufungsinstanz de stukken aan den president van het Reichsmilitargericht gezonden heeft, of de revisie ontvankelijk is. Daar alleen rechtsvragen beslist worden en niet in eene beoordeeling der feiten getreden wordt, vinden geen verhooren plaats. Is de revisie gegrond, dan wordt het geheele Urtheil opgeheven en de zaak in den regel naar het Oberkriegsgericht teruggewezen. In het geval, bedoeld in het eerste lid van § 412, beslist het Reichsmilitargericht

') § 394 der Militarstrafgerichtsordnung. *) § 399 der Militarstrafgerichtsordnung.

Sluiten