Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf, wanneer geen „weitere thatsachliche Erörterungen" noodig zijn.

Berufung en Revision kunnen zoowel door den Gerichtsherr als door den veroordeelde worden ingesteld. De Gerichtsherr kan het ook ten gunste van den veroordeelde doen, terwijl eene ten ongunste van dezen ingestelde Berufung of Revision een gunstig gevolg hebben kan. De beschuldigde kan bij vrijspraak geen hooger beroep of revisie instellen, wel wanneer hij om andere redenen dan wegens niet-schuldig „straffrei" is verklaard.

De Wiederaufnahme des Verfahrens is een ausserordentliches Rechtsmittel, dat zoowel ten gunste als ten ongunste van den veroordeelde kan worden ingesteld, wanneer een der gronden in de g 8 430 en 438 genoemd, aanwezig is. Ten gunste van den veroordeelde kan het ten allen tijde geschieden, zelfs na zijn dood.

Door het verzoek om Wiederaufnahme wordt de „Vollstreckung des Urtlieils" niet uitgesteld. De Gerichtsherr kan het middel ten ongunste en ten gunste van den veroordeelde instellen. Het verzoek om Wiederaufnahme moet de gronden van het verzoek en de bewijsmiddelen aangeven. Het Reichsmilitargericht beslist eerst over de ontvankelijkheid van het middel en bij ontvankelijkheid over de al of niet juistheid van den aangevoelden grond. Is het middel gegrond, dan wordt Wiederaufnahme des Verfahrens bevolen onder aanwijzing van het rechtscollege, dat opnieuw de zaak zal behandelen. Wanneer de veroordeelde overleden of krankzinnig is, vindt geen nieuwe behandeling plaats, maar beslist het Reichsmilitargericht zelf.

Terwijl men in het burgerlijke strafproces het hooger beroep alleen in zaken voor het Schöftengericht kent, is het hier tegen alle vonnissen in eersten aanleg gewezen toegelaten en wel, omdat men door middel van het hooger beroep de tekortkomingen der militaire rechtspraak in eerste instantie wil herstellen. ,,Oass die Berufung als Rechtsmittel", luidt het in de Begründung *), „gegen die Urtheile der Standgerichte nicht entbehrt werden kann, liegt auf der Hand. Es sprechen dafür nicht nur alle die Grftnde, welche den Gesetzgeber bewogen haben, die Berufung gegen die schöffengerichtlichen Urtheile, trotz der hierin liegenden Abweichung vom Systeme der bürgerlichen Strafprozessordnung zuzulassen,

') Materialien, blz. G3£>.

Sluiten