Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stantie verplaatst. Daardoor wordt verkregen, dat de justiciabelen hun vertrouwen stellen in de behandeling in appel, omdat men hun in eerste instantie niet die waarborgen geeft, welke in het moderne proces kunnen worden geeischt en alzoo indirect meewerkt tot de „Verschleppung," die van militaire zijde zoo gevreesd wordt.

Dat zich „immerhin erst nach dem Urtheilspruch ersten Instanz nog omstandigheden voordoen, welke aan de zaak eene andere feitelijke of juridische gedaante geven, is weliswaar een argument voor het hooger beroep, maar geldt evenzeer voor een derde, vierde, vijfde instantie. Daarom acht ik dit meer een argument voor de instelling der , Wiederaufnahme." Het is mij niet duidelijk, dat eene tweede instantie „zur Wahrung der vom Gerichtsherrn zu vertretenden Interessen" noodig is, ten einde eene „freiere Beurtheilung" te verkrijgen. Dat de beschuldigde daarom een tweede instantie wenscht, zou te begrijpen zijn. Immers in appel bezit de Gerichtsherr erster Instanz geen invloed, zooals bij de behandeling in eersten aanleg.

Niet gelukkig acht ik het argument van de Regeering, dat de rechter zijn plicht nauwgezetter doet, als hij weet, dat men van zijne uitspraken in hooger beroep kan komen. Men kan het omgekeerde met evenveel grond beweren. De rechter zal kunnen denken, dat de Berufungsrichter ook wat te doen moet hebben en dat het er dus minder op aankomt, daar de zaak toch nog eens behandeld wordt.

Naar mijne meening heeft de Regeering, toen zij moest kiezen tusschen eene met alle waarborgen omgeven eerste instantie en eene met minder waarborgen, doch aangevuld met zoo noodig eene tweede instantie, zich ten onrechte voor het laatste systeem uitgesproken. In tweede instantie zal het feitelijk onderzoek minder nauwkeurig zijn dan in eersten aanleg, weshalve in de eerste plaats de eerste instantie overeenkomstig de eischen van het moderne strafproces moet worden ingericht. Ten onrechte wil men met hel hooger beroep goedmaken, wat in eersten aanleg ontbreekt. Ik acht op praktische gronden eene tweede instantie onontbeerlijk, maar meen eveneens, dat de eerste instantie zoo goed mogelijk moet zijn.

Van militaire zijde werd de Berufung niet zonder tegenstand ontvangen. „Es darf allerdings nicht verhehlt werden, dass von

Sluiten