Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben aan het Hoog Militair Geregtshof: 1°. van alle vonnissen, waarbij door de Krijgsraden, niet enkel op confessie, maar ook op getuigen- of andere verhooren, zal zijn regt gedaan, en 2°. van alle vonnissen, bij de Krijgsraden gewezen op eene door den beklragde beweerde onbevoegdheid van den Regter, om over zijne zaak informatien te nemen of uitspraak te doen." Ik laat voorloopig het appel van vonnissen, door een beweerden onbevoegden rechter gesteld, rusten en bepaal mij tot het sub 1 gestelde.

In tweeërlei richting heeft de wetgever het appel beperkt: eerstens kunnen alleen veroordeelden appelleeren en tweedens alleen, wanneer zij niet enkel op confessie zijn veroordeeld. Een beklaagde geabsolveerd van instantie kan derhalve niet in hooger beroep komen. Naar mijne meening kan hij zich ook niet ter purge stellen '); een verouderd rechtsmiddel, „waardoor een onschuldig van zeker delict verdacht persoon, ieder, die mocht meenen te dier zake een strafactie tegen hem te kunnen instellen, voor den hoogsten rechter daagt om óf hunne vermeende actie tegen hem te doen gelden óf zich eenig stilzwijgen te hooien opleggen"2). En daar nu het vonnis van absolutie van instantie, dat uitdrukkelijk de onschuld van den beklaagde tegenspreekt, immers alleen gegeven wordt, „wanneer de bewijzen niet voldoende zijn, doch dat het berekenbaar mogelijk is, dat te eeniger tijd nog nadere bewijzen zouden kunnen worden ingewonnen" 3), door het Hoog Militair Gerechtshof geapprobeerd is, met andere woorden, dat dit college niet vindt, dat de beklaagde onschuldig is — want dan had vrijspraak moeten volgen4), — komt het mij voor, dat de beklaagde nu niet nog eens achteraf eene nieuwe beslissing kan uitlokken. Het Hof heeft eenmaal beslist, dat hij moet geabsolveerd worden en dan gaat het niet aan, dat terstond daarna hetzelfde Hof zijne beslissing verandert. Ten onrechte meenen sommigen 5)

') Art. 52 der Provisioneele Instructie. Zie mr. van der Hoeven in de Memorie van Toelichting van het gewijzigd ontwerp van Wet tot voorloopige regeling der rechtsmacht van den militairen rechter, blz. 10.

l) Aldus definieerde het Indisch Hoog Militair Gerechtshof bij sententie van 27 Februari 1880 het middel van ter purge stelling.

s) Art. 182 R. L.

4) Zie artt. 176 en 181 R. L.

6) O.a. Collette en van Dijk, t. a. p. blz. 84.

Sluiten