Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in appel te komen, daar eene vaste straf op het misdrijf stond en deze door den rechter was toegepast. Nu evenwel de rechter vrijelijk de straf kan toemeten van het minimum tot het maximum, heeft de beklaagde belang erbij, ook al is zijne schuld wettig en overtuigend bewezen, door den strafrechter zelf gehoord te worden, opdat de indruk, welken hij maakt, van invloed op die straftoemeting zij.

Behalve den beklaagde kan de Advocaat-Fiskaal na bekomen machtiging van het Hoog Militair Gerechtshof in appel komen; „te provoceeren aan den Hove, hetzij ter handhaving van het regt van den Souvereinen Vorst, hetzij ten behoeve van den beklaagde," gelijk art. 62 van de Provisioneele Instructie bepaalt. Dit geschiedt altijd, wanneer het Hof twijfelt, of het aanwezen der misdaad vaststaat dan wel of de straf overeenkomstig de wet is opgelegd. Door dit laatste voorschrift is het Hof steeds bij machte eene tweede instantie te scheppen, hetzij door den Advocaat-Fiscaal te machtigen te provoceeren aan den Hove, hetzij door den gecondemneerde den weg van appel van het Hof vrij te laten ').

Een vonnis vatbaar voor hooger beroep wordt dadelijk, nadat het gearresteerd is, door twee commissarissen en den auditeurmilitair aan den veroordeelde medegedeeld, die drie dagen heeft om te overleggen, zoo noodig met een advocaat, of hij al dan niet appelleeren wil. Na drie dagen wordt hem door deze commissie afgevraagd, of hij wenscht te appelleeren, en zoo ja, dan wordt het vonnis in zijne tegenwoordigheid in den vollen krijgsraad voorgelezen. Daarna zal hij het appel interjecteeren, waarvan aanteekening op het vonnis geschiedt en teekent hij eene volmacht op een door hem gekozen advocaat om het appel te vervolgen. Bij onvermogen teekent hij eene volmachl in blanco, waarna een advocaat wordt aangewezen.

„Hoe de behandeling in hooger beroep toegaat, is mij door iemand van langdurige practische ervaring medegedeeld," schrijft mr. Van Meurs 2). „De toegevoegde verdediger ontvangt de stukken en stelt, na inzage daarvan, zijn schriftelijke conclusie van eisch of wel, na ontvangst tevens der conclusie van eisch van den Advocaat-Fiskaal, zijne conclusie van antwoord. Komt de zaak hem genoegzaam ge-

') Art. 61 en 62 der Provisioneele Instructie. 2) Tijdschrif van Strafrecht XV, blz. 148.

Sluiten