Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Schmutzige Wasche gibt es überall. Die Armee will sie im eigenen Hause waschen." Deze schrijvers en zij, die hunne meeningen zijn toegedaan, vergeten, dat, wanneer men in een schoon huis woont, men geen „schmutzige Wasche" daarin moet schoon maken of men maakt tegelijk het schoone huis vuil, m. a. w. beter doet met de wasch buitenshuis te geven. Meer wil ik over het standsbewustzijn niet zeggen x). De overige militaire gronden zullen achtereenvolgens besproken worden.

§ 2. De discipline.

Een bekend woord van Napoleon I is: „c'est la discipline qui est la première qualité du soldat, la valeur n'est que la seconde." Von Moltke noemde de discipline „die ganze Seele der Armee". Wie zou ook hel tegendeel beweren? Een leger zonder krijgstucht is een bende gewapenden, gevaarlijk voor allen, behalve voor een krachtigen vijand. Het is de schrik der burgers, zonder het vaderland te kunnen beschermen, en wij behoeven niet tot den tijd der praetorianen terug te gaan om te weten, hoe dergelijke bandelooze troepen kunnen huishouden. Daarentegen maakt de krijgstucht, dat men het leger volgens den wil van één persoon, den opperbevelhebber, kan aanwenden. „Die wil moet overgebracht worden en doordringen in de gemoederen der duizenden en honderdduizenden, die de getalsterkte van het leger uitmaken; daardoor alleen wordt de eenheid van handeling gewaarborgd. Elk dier duizenden en honderdduizenden individuen moet zijn eigen wil ondergeschikt maken aan dien van dien éénen, en wel in die mate, dat het in oorlogstijd, met een gewelddadigen dood voor oogen, de zucht tot zelfbehoud, die ieder mensch is ingeschapen, in zich weet te niet te doen en den wil van dien éénen volgend tegen het moordend lood, uit geweer en kanon van den tegenstander in onzen tijd als een dichte regen neervallend, op commando voorwaarts gaat" 2). Scipio heeft dit kort uitgedrukt met te zeggen: „Van al mijne soldaten is er niet een, die zich niet onmiddellijk op mijn bevel van

') Zie ook nog dr. August Miricka, Ist die inilitarische Strafgerichtsbarkeit auf Militardelikte einzuschriinken ? blz. 100—106.

2) Koolemans Beynen, Praeadvies voor de Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 1900 I blz. 212.

Sluiten